0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Rehabilitace Sborového domu ČCE - etapa II (dostavba) stav projektu, rekapitulace dosavadních kroků
zpracováno na základě usnesení VSS ze dne 21. 3. 2010

12. 5. 2005 - vydáno stavební povolení, pravomocné 2. 6. 2005

06-08 / 2005 - provedení části A železobetonových opěrných stěn
Cena provedených prací dle SOD a dodatku byla 1 430 380 Kč vč. DPH 19%.

02 / 2006 - vznik OS Komunitní centrum s původní myšlenkou psát projekty za účelem získání prostředků na stavbu (viz dopis staršovstvu, L. Veselá, 2. 11. 2007)

14. 3. 2006 - pracovní schůzka pro přípravu dokumentu pro sponzory, další schůzka se měla konat do cca tří týdnů, nebyla svolána (příprava dokumentu - viz další body)

5. 11. 2006 - zpráva E. Erdingerové o fundraisingu, s dílčími konkrétními podněty, bez odezvy

4Q 2006 - E. Erdingerová z dostupných materiálů vytvořila podklady s informací o potřebě finančních prostředků na dostavbu a zaslala je oddělení fundraisingu ÚCK ČCE, paní Jance Halukové. Projekt je tam veden v seznamu žadatelů - sborů ČCE - o finanční pomoc.

5. 3. 2007 - E. Erdingerová sestavila z dostupných materiálů text :
Projekt rekonstrukce a přístavby sborového domu Farního sboru v Praze 8 – Kobylisích

1Q 2007 - příprava setkání zahraničních novinářů
Myšlenkou bylo získat pro projekt mezinárodní ohlas. Akci z podnětu Miloše Štorka, který poskytl adresy novinářů a informace o již proběhlých podobných setkáních připravovalo staršovstvo, aktivně se zapojila E. Erdingerová a M. Erdinger, vypracovali program a poslali pozvánky. Setkání se mělo uskutečnit od 31. 5 do 3.6. 2007. Akce byla ze strany sboru zrušena, neboť se ozvali pouze dva zájemci, což bylo vyhodnoceno jako nedostatečný zájem.

04-06 / 2007 - příprava informačního letáku
Při přípravě textu se objevila tendence nezmiňovat v letáku otázku pokračování dostavby, a to s odkazem na záměr připravit ucelený dokument "pro sponzory", který měl následovat. Tento druhý dokument se ale staršovstvu nikdy nepodařilo vytvořit (viz další body).

10 / 2007 - E. Erdingerová se zúčastnila kurzu, který pořádala ČCE pro faráře a laiky na téma Fundraising ve farních sborech. Ze zprávy, kterou podala staršovstvu, jasně vyplynulo, že farní sbor na grantové peníze nedosáhne. Informovala o tom, že zástupci ČCE doporučili vytvořit při sborech občanská sdružení, která mají možnost účastnit se grantové politiky.

8. 10. 2007 - zřízení fondu Dostavba
Staršovstvo na své řádné schůzi zřizuje fond Dostavba, převádí do něj dosavadní dary ve výši 172 000 Kč a rozhoduje, že vždy ke konci roku bude do fondu převedeno minimálně 1% celkových příjmů sboru.

5. 11. 2007 - farní sbor se stává členem občanského sdružení Komunitní centrum
Staršovstvo na řádné schůzi schválilo členství farního sboru v o.s. Komunitní centrum s tím, že sbor bude „...navazovat na činnost Komunitního centra se zřetelem na opatřování finančních prostředků pro dostavbu našeho kostela;...“

02 / 2008 - setkání M. Erdingera, M. Rejchrta a E. Erdingerové nad dokumentem z roku 1999
Oba faráři se shodli na tom, že text je po stránce formulační a obsahové neaktuální. Velká diskuse proběhla na téma jaké prostory FS vlastně potřebuje.
02 / 2008 - sezení u Boučků na téma dostavba
Jednalo se o neformální celosborový diskuzní večer, jehož cílem bylo zmapovat názory na otázku dostavby.

7. 4. 2008 - rozhodnutí o investici do stavby parkovacích ploch
Staršovstvo na řádné schůzi „...hlasováním schválilo návrh investovat do zbudování parkovacích ploch naproti vchodu do kostela“. Parkovací plochy jsou součástí projektu dostavby. Realizace parkovacích ploch se neuskutečnila.

04 / 2008 - nabídka ze strany cembalistky S. Geogievy na sponzorskou "music tour"
Sylvia Georgieva nabídla uspořádat koncertní turné po Evropě, obrátila se na sbor s žádostí o zprostředkování vhodných míst pro vystoupení, třetinu honoráře by nabídla sboru. Na mimořádné schůzi staršovstva 20.4.2008 bylo rozhodnutí odloženo do doby, než M. Erdinger zjistí další podrobnosti.
Akce se neuskutečnila.

06 / 2008 - chrámová sbírka při mezinárodních bohoslužbách se stává příjmem fondu Dostavba

01 / 2009 - sezení u Boučků na téma dostavba - nový impuls k přípravě dokumentu o dostavbě

02 / 2009 - setkání pracovní skupiny „Dostavba“ ve farním bytě - Csémyovi Z+L, Erdingerovi E+M, J. Jeřábek, L. Veselá a přizván byl J.S. Lee. Seznámení se s dostupnými materiály a rozhovor o ideovém obsahu projektu. Br. farář Lee se vyjadřoval k teologickému obsahu a vizi.

04 / 2009 - setkání pracovní skupiny (Csémyovi L+Z., Erdingerovi E+M., Veselá L., Jeřábek J.) v Kanině u Csémyových. Vyjasnění si, co bylo probráno na schůzce u Erdingerů. Proběhla dlouhá diskuse na téma co potřebujeme, jaké aktivity v domě probíhají a na základě tohoto rozhovoru byla vytvořena tabulka s podklady pro písemné zpracování projektu.

09 / 2009 - Běleč - probírána pracovní verze dokumentu se členy sboru.

10 / 2009 - rekonstrukce kotelny
Na podzim 2009 proběhla kompletní rekonstrukce kotelny, nové zařízení zahrnuje napojovací body a rezervu výkonu pro projektovanou přístavbu.

03 / 2010 - setkání L+P Veselých, E+M Erdingerových a J.S.Lee s Gerhardem Reininghausem, tajemníkem pro ekumenické vztahy z ÚCK ČCE ve farním bytě na téma jednání U kulatého stolu o možnosti zařadit dostavbu Kobylisy do seznamu žadatelů o finance. Br. Reininghaus sděluje, že potřebuje písemný dokument.

21. 3. 2010 - Výroční sborové shromáždění ...„ukládá staršovstvu, aby vypracovalo
dodatek ke zprávě staršovstva o stavu projektu dostavby sborového domu, s rekapitulací
dosavadních kroků“.

04 / 2010 - byla svolána pracovní skupina k „formulování“ projektu, ale neuskutečnila se. Byl dohodnut náhradní termín. Na formulování obsahové části se bude podílet Z+L Csémy, E. Erdingerová a L. Veselá. Na ideové (teologické) formulaci se bude podílet M. Erdinger. Stavební dokumentace se nemění.

9. 6. 2010 - prezentace projektu dostavby, připravili Jakub Roskovec a Jan Bouček
Z podnětu staršovstva proběhla ve formátu středečních celosborových setkání prezentace stavebního projektu s připomenutím přínosu pro sbor, církev i necírkevní prostředí, následovala otevřená diskuze.

3. 1. 2011 - zřízení Fondu oprav
Staršovstvo na své řádné schůzi zřizuje Fond oprav, na následující schůzi 31. 1. 2011 rozhoduje o naplňování fondu částkou 5% ze všech sborových příjmů (pronájmy, ubytování, saláry, sbírky, dary).10 / 2010 - 05 / 2011 - příprava a následné vydání brožury „otevřeno / open“
Jan Bouček a Jakub Roskovec připravují a 26. 5. 2011 vlastním nákladem vydávají brožuru, která mapuje stavební projekt kobyliského sborového domu od doby jeho vzniku se zvláštním zřetelem na projekt stavebních úprav a jeho nedokončenou část. Brožura je dvojjazyčná (čeština, angličtina), vychází v předvečer 40. výročí slavnostního otevření sborového domu (6. 6. 1971), staršovstvem je považována za oficiální dokument sboru (viz zápis schůze 4. 4. 2011).

29. 6. 2011 - dar na dostavbu ve výši 400 000 Kč od společnosti Severočeské doly, a.s.
Z iniciativy Jakuba Roskovce je Martinem Fendrychem osloven Jan Demjanovič jakožto předseda představenstva a generální ředitel akciové společnosti Severočeské doly. M. Fendrych mu věnuje vydanou brožuru o dostavbě kostela a zprostředkovává kontakt. Na základě stručné žádosti zaslané J. Boučkem Demjanovič obratem rozhoduje o přidělení daru z prostředků společnosti, formálně z fondů PR. Staršovstvo schválilo přijetí daru na mimořádné schůzi 24. 7. 2011, částka po zdanění byla převedena během září 2011 do fondu Dostavba (vyplývá ze zápisů schůzí staršovstva 12. 9. 2011 a 3. 10. 2011).

1. 9. 2014 - rozhodnutí staršovstva o „zmrazení“ fondu Dostavba
Po diskuzi, která proběhla během několika předcházejících schůzí staršovstva bylo rozhodnuto fond Dostavba „zmrazit“ a prostředky těch donátorů, kteří budou souhlasit, převézt z fondu do běžného hospodaření sboru. Zároveň byly zrušeny i některé další fondy, z čehož vyplývá zrušení i Fondu oprav. Dále bylo rozhodnuto o změně určení chrámové sbírky při mezinárodních bohoslužbách, a to do běžného hospodaření sboru místo dosavadního určení na fond Dostavba.


Stav projektu (leden 2017):

Současný stav realizace projektu je dokumentován odpovědí staršovstva na otevřený dopis Jitky Boučkové z podzimu 2011, která byla zahrnuta do výroční zprávy za rok 2012 (a v doslovném znění zopakována ve zprávě za rok 2013). Sbor toto stanovisko schválením zpráv akceptoval. (VSS 10. 3. 2013, VSS 16. 3. 2014)
Citace: „... staršovstvo konstatovalo, že nevidí potřebnost a využití dostavby kostela v původním rozsahu projektu a pověřilo statutární zástupce sboru k jednání s bratrem architektem Roskovcem o změně projektu. Toto jednání se uskutečnilo.“

Na výročních sborových shromážděních 2011, 2012 a 2013 ve svých zprávách staršovstvo opakovaně deklaruje zájem resp. úsilí udržet a pokud možno rozvíjet provoz přechodného ubytování.

Úprava projektové dokumentace ve smyslu změny rozsahu přístavby nebyla zadána, tudíž ani zpracována, projednána nebo schválena.

Dotazem u J. Halukové bylo zjištěno, že vyřízení žádosti z podzimu 2006 o finanční podporu ze strany ČCE nemělo další vývoj, a to jak na straně ÚCK ČCE, tak ani na straně farního sboru. Vzhledem k časovému odstupu lze považovat požadavek za neaktuální.

Vzhledem k tomu, že stavební práce na přístavbě byly ve lhůtě dvou let od nabytí právní moci stavebního povolení zahájeny, stavební povolení nepozbývá platnosti (jinými slovy - stavební povolení je stále platné).

Ze stavebních prací a dodávek je realizováno:
- připojovací místo pro splaškovou kanalizaci přístavby, ukončení potrubí v dočasné revizní šachtě
- nákup keramické dlažby na podlahy přístavby, dlažba uskladněna na pozemku kostela
- část A železobetonových opěrných stěn pro násyp kostelní zahrady, včetně izolační vrstvy a drenáží
- rezerva výkonu a připojovací místo pro okruh vytápění přístavby, v kotelně po rekonstrukci

Staršovstvo sboru, březen 2017


zpět ...
© 2005 archa.cz