0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Zpráva kurátora o životě sboru za rok 2007
Uveřejňujeme zprávu o životě Farního sboru U Jákobova žebříku v Praze 8 Kobylisích, jak byla připravena pro Výroční sborové shromáždění konané dne 30. března 2008.

Milé sestry, milí bratři. Předkládám vám zprávu o životě farního sboru Českobratrské církve evangelické U Jákobova žebříku v Praze 8 Kobylisích v roce 2007. Zprávu jsme projednali na řádné schůzi staršovstva 3. března letošního roku.

Ač to bude znít překvapivě, musím říct, že loňský rok v našem kostele se několika letům předchozím vůbec nepodobal. Napadlo mě to, když jsem si letmo četl svoje zprávy z minulých let. Jen si vzpomeňte: úmrtí faráře Jiřího Štorka, administrování Tomášem Drobíkem, hledání prvního faráře, neshody, volba Miroslava Erdingera, rezignace Tomáše Drobíka, volba Simony Tesařové, její plánovaný odchod, volba Miloše Rejchrta. Tolik událostí, tolik dějů, které vyžadovaly řadu rozhodnutí, schůzek, telefonátů, nočních rozhovorů. Kdežto teď, když se ohlížím za rokem 2007, žádné drama nenacházím. A to je to, co jsem měl na mysli v úvodu. Podle mě jsme zažili klidný a činorodý rok, soustředěný především na zvěstování slova Božího a na rozvíjení sborového života.

Bohoslužby v Kobylisích

Začnu statistikou. V kostele U Jákobova žebříku se vloni konaly bohoslužby šedesátkrát a během nich byla jedenatřicetkrát vysluhována svatá večeře Páně. To je o sedm vysluhování méně než předchozí rok. Společné bohoslužby jsme slavili také ve svátek Zjevení Páně a Nanebevstoupení Páně, také na Zelený čtvrtek a Velký pátekdeseti. Ve třetí adventní neděli jsme měli rodinnou slavnost, na které se velmi aktivně podílely děti. O Štědrém dnu se konaly noční bohoslužby s velkým podílem hudby a zpěvu, ke čtení biblických textů jsme se sešli také v podvečer poslední den v roce, tedy na Silvestra. Během uplynulého roku sedmadvacetkrát kázal Miroslav Erdinger, sedmnáctkrát Miloš Rejchrt, šestkrát Simona Tesařová, čtyřikrát docent Jan Štefan, dvakrát Jong Sil Lee a jedenkrát v našem kostele kázali seniorka Lýdia Mamulová, Roman Porubän z Kežmaroku a synodní senior Joel Ruml.

Některá shromáždění se z běžného nedělního programu vymykala. V neděli 28. ledna loňského roku se v našem kostele konala instalace faráře Miloše Rejchrta, 25. března bylo Výroční sborové shromáždění, 6. května se konal Korejsko-český den s pohoštěním, 27. května zpíval při bohoslužbách pěvecký sbor Jizeroš z Liberce, 3. června jsme přivítali výpravu z holandského Hattemu. 24. června se konala konfirmace, při které byli přijati do sboru čtyři mladí lidé, mezi nimi jedna korejská dívka. 15. července nás navštívili spolubratři ze slovenského Kežmaroku a Levoče, jejich farář Roman Porubän posloužil kázáním. Víkend s nedělí 23. září strávilo šestadvacet členů našeho sboru spolu s faráři při biblickém i nebiblickém programu v Chotěboři. V neděli 26. prosince, tedy ve svátek mučedníka Štěpána, se z našeho kostela uskutečnil rozhlasový přenos bohoslužeb.

Během uplynulého roku pokřtili faráři našeho sboru dvacet dětí i dospělých, Čechů, Korejců a Japonců. Požehnali deseti manželským párům a vykonali jedno pohřební rozloučení.

Zajímavý je údaj o účasti na bohoslužbách. V roce 2005 přicházelo do kostela v průměru 67 členů sboru a hostů, v roce 2006 to bylo 65 lidí, kdežto vloni byla průměrná účast na bohoslužbách 78 příchozích. Statistická data shromažďuje bratr Jan Polák. Ten mě také upozornil na to, že velké množství křtů a mimořádných shromáždění v loňském roce k nám jistě přivedlo řadu hostů. Avšak i ti jsou součástí života v našem kostele, a nárůst průměrné návštěvnosti o třináct lidí je natolik zajímavé číslo, že je nemohu nekomentovat.

Součástí sborového společenství jsou mladé rodiny a jejich děti, které mívají během kázání vlastní bohoslužbu. Vedli je při ní Hana Ratiborská, Jan Bouček a Ondřej Plecháček. Děti po prvním čtení odcházely do sborové místnosti a vracely se ke společnému vyznání víry a k pomoci při sborové sbírce.

Život korejské části sboru

Ve Farním sboru v Kobylisích s námi žije skupina korejských křesťanek a křesťanů, které do Prahy přivedlo jejich povolání. Spolu s námi užívají kostel a prostory sborového střediska, pro svou práci mají k dispozici sborové místnosti v prvním poschodí. Každou první neděli v měsíci kromě letních školních prázdnin se spolu s námi scházeli nad Božím slovem a kolem Kristova stolu při společné ekumenické bohoslužbě s vysluhováním sv. večeře Páně. Na bohoslužbách se podíleli faráři české části sboru a korejský farář Jong Sil Lee. Po ekumenických bohoslužbách následovalo pohoštění se šálkem kávy a čaje. Sestry a bratři z korejské komunity měli kromě toho ve všech dalších nedělích od půl dvanácté dopoledne vlastní bohoslužby a v týdnu pak sborové akce. Ve spolupráci s českou i korejskou částí sboru pracovalo po celý rok Středoevropské centrum misijních studií, nezisková organizace zaměřená na misiologii ve střední a východní Evropě.

V neděli 6. května se konal tradiční Korejsko-český den. Začal společnou ekumenickou bohoslužbou a pokračoval v poledne pohoštěním, které připravily z národních jídel korejské sestry.

V sobotu 24. listopadu se konal Korejsko-český bazar jídel, která uvařili a upekli členové korejské a české části sboru. Jídla si návštěvníci kupovali a buď je snědli na místě, nebo odnesli domů. Loňský bazar jídel vynesl přibližně 24 tisíc korun, za které členové staršovstva Josef Jeřábek a Ondřej Plecháček koupili vánoční dárky pro pacienty chronických a gerontopsychiatrických oddělení Psychiatrické léčebny v Bohnicích. Dárky pacientům předali faráři Jong Sil Lee, Miroslav Erdinger a Miloš Rejchrt.

Bohoslužby a pastorace mimo Farní sbor

Do okruhu působení našeho Farního sboru náleží také obyvatelé čimického Domova důchodců a pacienti Psychiatrické léčebny v Bohnicích. V areálu léčebny stojí kostel sv. Václava, v němž se konají každou středu ve čtyři hodiny odpoledne evangelické bohoslužby, při kterých se pravidelně vysluhuje sv. večeře Páně. Na bohoslužby přicházejí pacienti léčebny a lidé z okolí.

Středeční bohoslužby vykonával především Miloš Rejchrt, v případě potřeby ho zastoupili Simona Tesařová a Miroslav Erdinger. Kromě služby Slova se oba faráři podíleli na skupinovém pastoračním sezení na oddělení závislostí, v doléčovacím pavilonu psychicky nemocných, prováděli pastorační péči na oddělení ochranné léčby, a na přání pacientů vykonávali individuální návštěvy na dalších odděleních. Miroslav Erdinger přicházel k pravidelným pastoračním setkáním a k rozhovorům nad biblí především na gerontopsychiatrické oddělení. Pro většinu z nás je svět lidí s duševními nemocemi a psychickými poruchami hodně vzdálený. Tím spíš bych chtěl zdůraznit, že Miroslav Erdinger a Miloš Rejchrt na schůzích staršovstva presbytery o své práci pravidelně informují a posilují v nás předsvědčení, jak je tato složka činnosti farářů kobyliského sboru potřebná.

Zpěv při shromáždění

V kostele U Jákobova žebříku jsou kvalitní píšťalové varhany, kvalitní varhaník, i faráři, kteří podporují hudební složku evangelické bohoslužby. Přispívá k tomu zpívané Kyrie a Gloria v úvodu bohoslužeb a zpěvy Sanctus a Agnus Dei během přípravy ke sv. večeři Páně. Během loňského roku také osmkrát zaznělo zpívané Nicejsko-cařihradské vyznání víry. Výběr písní využívá bohatého zázemí písní evangelického zpěvníku a jeho oranžovém dodatku, ale také zeleného zpěvníku s názvem Potěšte můj lid, který vydal náš sbor vlastními silami. Při zpěvu během shromáždění nás po celý rok doprovázel Jiří Polák, kterého výjimečně zastupovali Eliška Erdingerová, Josef Marek, nebo Pavel Veselý.

Biblické hodiny, staršovstvo, Diakonie

Součástí sborového života v Kobylisích jsou biblické hodiny. Dospělí členové sboru se k nim scházeli ve čtvrtek v půl desáté dopoledne a spolu s farářem Miroslavem Erdingerem probírali biblický text, který byl základem jeho kázání v následující neděli. Biblické hodiny pro děti se konaly s výjimkou školních prázdnin a svátků v pátek ve čtyři hodiny odpoledne, za vedení Elišky Erdingerové. Biblickou hodinou pro nejmenší můžeme nazvat Klub Benjamin, který sbor pořádá spolu s Komunitním centrem U Jákobova žebříku, a do něhož přicházely mladé maminky s nejmenšími dětmi. Po loňských školních prázdninách se začala konat biblická hodina dospělých také ve čtvrtek v půl sedmé večer. Přicházelo pravidelně přibližně dvacet účastníků. Vedl ji Miloš Rejchrt, kterého v případě potřeby zastoupil Miroslav Erdinger.

Několikrát do roka, vždy ve středu večer, jsme uspořádali mezigenerační setkání. Zveme k nim hosty, se kterými debatujeme na témata z církevního, společenského a veřejného života.

Každé první pondělí v měsíci se ke svým řádným schůzím scházelo staršovstvo. Rád bych sboru řekl, že účast presbyterů na schůzích byla mimořádně vysoká, a velmi odpovědný byl i jejich přístup k řešení problémů a povinností, které se v roce naskytly. Staršovstvo také nezapomíná na dlouhodobý úkol, kterým je pokračování v dostavbě areálu kostela a sborového domu. Nedávno došlo k posunu v úvahách nad získáním finančních zdrojů k dostavbě, neboť v současné době neznáme způsob, jak získat předpokládanou částku překračující deset miliónů korun. Rozhodli jsme se tedy formulovat první etapu přístavby, jejíž finanční náročnost nebudí takový respekt.

Řadu let projevuje kobyliský sbor morální i faktickou odpovědnost za ďáblické pracoviště Střediska křesťanské pomoci Diakonie. Náplní střediska je především náročná terénní pečovatelská služba mezi seniory a v rodinách s dětmi s postižením, významnou službou jsou dovozy autem a doprovody seniorů k lékaři a dětí do stacionářů. V adventním období zve středisko lidi z Ďáblic i z našeho sboru na hudební večer se promluvou faráře. Vloni před vánoci posloužil slovem Miroslav Erdinger.

Charakteristickou tvář a ducha vtiskly ďáblickému středisku Diakonie členky kobyliského sboru Hana Lipavská a Lydie Veselá. Nyní obě odcházejí. Proto bude na sboru a na jeho představitelích, aby i s novou vedoucí, která není z křesťanského prostředí, neztratila práce střediska svůj diakonický charakter.

Logos

Každou první neděli v měsíci odpoledne se v kostele U Jákobova žebříku scházelo Občanské sdružení Logos, ekumenické společenství křesťanů s homosexuální orientací. Náš farní sbor vytváří tomuto společenství prostor, na církevní půdě stále ojedinělý. Na počátku těchto setkání bývá bohoslužba Slova, následují rozhovory na témata víry a křesťanského života, závěr je věnován přímluvné modlitbě a požehnání. Duchovní část setkání připravoval Miloš Rejchrt, případně také Miroslav Erdinger. Ve druhé části nedělního odpoledne hovořili pozvaní hosté rozličných zájmů a povolání.

Co se ještě děje v našem kostele

Prostory kostela U Jákobova žebříku sloužily především členům české a korejské části Farního sboru ke zvěstování Slova a ke vzájemnému společenství. Ve všedních dnech se zde na základě smlouvy s ředitelstvím Diakonie konaly také kursy a semináře, sborové prostory využívala hráčka na cembalo Sylvia Georgieva, koncertovaly zde pěvecké soubory. Divadelní představení a výchovné koncerty tady vloni uspořádala blízká Základní škola. Jak jistě víte, ve farním areálu jsou pokoje k ubytování hostů, o které pečovali sboroví zaměstnanci Josef Jeřábek, Vladimíra Štorková, Olga Poláková a Eliška Erdingerová. Působí zde Občanské sdružení Komunitní centrum U Jákobova žebříku, které na území sboru organizovalo sociální služby a kulturní pořady prospěšné sboru i jeho okolí. Výbor tohoto sdružení tvoří předsedkyně Eliška Erdingerová a členové Lydie Veselá a dr. Ladislav Csémy. Od prvních dnů loňského adventu slouží v interiéru kostela nový mobiliář. Stůl Páně a kazatelnu v souladu s architektonickým pojetím našeho kostela navrhl a nechal vyrobit Jakub Roskovec.

Sbor se několikátým rokem zúčastňuje „Adopce na dálku“ a také vloni poslal prostředky na vzdělání pro dívku Nishithu z Indie a pro chlapce Amose z africké Ugandy. Peníze jsme vybrali ve velmi krátkém čase a členům sboru jménem staršovstva děkuji za jejich obětavost.

Poděkování

Někteří členové našeho sboru vykonávají významnou práci nejen v rámci sboru, ale také v pražském seniorátu. Na konventu nás zastupovali Jan Bouček a Josef Jeřábek, náhradníky byli Vlasta Rejentová a Pavel Veselý. Olga Poláková je seniorátní účetní a členkou ekonomického odboru Synodní rady. Marie Danielová a Lydie Veselá jsou členkami dozorčí rady Diakonie Českobratrské církve evangelické, Střediska křesťanské pomoci v Praze. Jana Plevová vede sborovou kartotéku a pomáhá ve sborové kanceláři, manželé Kefurtovi přinášejí květiny na stůl Páně, několik členek a členů sboru přiváží každou neděli vlastními automobily do shromáždění ty sestry a bratry, pro které by chůze byla neúnosnou zátěží. Především díky obětavosti Jana Boučka vychází časopis Terasa, a péčí Jana Boučka, Jana Poláka a Elišky Erdingerové jsou obnovovány sborové webové stránky, které prostřednictvím internetu informují veřejnost o životě U Jákobova žebříku.

Pavel Veselý, kurátor
zpět ...
© 2005 archa.cz