0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Zpráva kurátora ze života sboru
za rok 2006

Milé sestry, milí bratři. Předkládám vám zprávu o životě farního sboru Českobratrské církve evangelické U Jákobova žebříku v Praze 8 Kobylisích v roce 2006. Zprávu jsme projednali na řádné schůzi staršovstva 5. března letošního roku.

Loňský rok v kobyliském sboru vůbec nebyl jednoduchý. Poznamenala ho rezignace faráře Tomáše Drobíka, volba sestry farářky Simony Tesařové,její plánovaný odchod, volba a příchod faráře Miloše Rejchrta, nebo slyšení Miroslava Erdingera a kurátora Pavla Veselého před Celocírkevní pastýřskou radou. Tyto peripetie s sebou nesly řadu jednání a vyvolaly potřebu rychlých a zásadních rozhodnutí, pevných postojů, velkorysosti a moudrosti. Troufám si tvrdit, že současní faráři, staršovstvo i celý sbor, tyto vlastnosti prokázali. Za to patří všem poděkování. Díky tomu sborový život neutrpěl, což dokládá nejen atmosféra ve Farním sboru U Jákobova žebříku, ale i následující řádky.

Bohoslužby v Kobylisích
Základem našeho sborového života jsou bohoslužby, ke kterým jsme se vloni sešli dvaašedesátkrát. Společně jsme slavili svátek Zjevení Páně a Nanebevstoupení Páně, pak Zelený čtvrtek, Velký pátek a Velikonoční pondělí. Ve třetí adventní neděli se konala vánoční rodinná slavnost, o Štědrém dnu byly noční bohoslužby společně s farností Československé církve husitské. Při službách Božích byla osmatřicetkrát vysluhována sv. večeře Páně, na bohoslužby přicházelo v průměru 65 členů sboru a hostů. V uplynulém roce šestadvacetkrát kázal Miroslav Erdinger, třináctkrát Simona Tesařová, dvanáctkrát Tomáš Drobík, čtyřikrát Miloš Rejchrt, třikrát Jong Sil Lee a jednou slovenský host Roman Porubän. Jednou kázali společně Miroslav Erdinger a Miloš Rejchrt, jednou kázali společně s Dagmar Přibylovou. Jedněmi čtenými bohoslužbami posloužil Jan Ratiborský.

25. března se konalo Výroční sborové shromáždění, 25. června bylo mimořádné shromáždění s volbou farářky Simony Tesařové na dobu určitou a 17. září se konalo mimořádné sborové shromáždění s volbou druhého faráře sboru Miloše Rejchrta na dobu neurčitou. Během roku bylo ve sboru pokřtěno šest dětí a bylo požehnáno dvěma manželským párům. Uskutečnila se tři pohřební rozloučení, z toho ve dvou případech šlo o členy našeho sboru. 10. června jsme uskutečnili sborovou návštěvu Domova odpočinku ve stáří v Krabčicích a po obědě vykonali výlet na Říp, ve dnech 22. až 24. září více než třicet členů sboru strávilo dva dny v Chotěboři.

Do okruhu působení našeho Farního sboru náleží také pacienti v hospici Štrasburk, v Čimickém domově důchodců a v Psychiatrické léčebně v Bohnicích. V ekumenickém kostele sv. Václava, který stojí v areálu léčebny, se konají každou středu ve čtyři hodiny odpoledne evangelické bohoslužby, pravidelně konané s vysluhováním sv. večeře Páně. Na bohoslužby přicházejí pacienti léčebny, členové našeho farního sboru a lidé z okolí.

Život korejské části sboru
Podobu Farního sboru v Kobylisích dotváří skupina korejských křesťanek a křesťanů žijících v Praze, kam je přivedlo jejich povolání. Spolu s námi užívají kostel a prostory sborového střediska, pro svou práci dostali k dispozici sborové místnosti v prvním poschodí. Každou první neděli v měsíci kromě letních školních prázdnin se spolu s námi scházejí nad Božím slovem a kolem Kristova stolu při společné bohoslužbě s vysluhováním sv. večeře Páně. Na bohoslužbách, na které vloni přicházelo v průměru sto návštěvníků, se podílejí faráři české části sboru a korejský farář Jong Sil Lee. V neděli 7. května se konal už tradiční česko-korejský den. Začal společnou ekumenickou bohoslužbou a pokračoval v poledne pohoštěním, které připravily z národních jídel korejské a české sestry. Podobnou tradicí se stal “bazar” korejských a českých jídel, který se vloni konal 2. prosince. Na sobotní poledne uvařili a upekli členové korejské i české části sboru různorodá jídla a sladkosti, která si návštěvníci kupovali a buď snědli na místě, nebo odnesli domů. Neobvyklý bazar vynesl přibližně pětadvacet tisíc korun, za jejichž rozhodující část členové staršovstva nakoupili vánoční dárky pro pacienty chronických oddělení a gerontologického oddělení v Psychiatrické léčebně.

Sborový zpěv
Pro podobu bohoslužeb v kostele U Jákobova žebříku jsou charakteristické prvky dialogu mezi členy sboru a farářem, stejně jako bohatý sborový zpěv. Přispívá k tomu zpívané Kyrie a Gloria v úvodu bohoslužby a zpěvy Sanctus a Agnus Dei během přípravy na sv. večeři Páně. Desetkrát během loňského roku také zaznělo zpívané Nicejsko-cařihradské vyznání víry. Samotný výběr písní se nedrží zaběhaných stereotypů, ale využívá bohatého zázemí písní jak v evangelického zpěvníku a jeho oranžovém dodatku, tak v zeleném zpěvníku s názvem Potěšte můj lid, který vydal náš sbor vlastními silami. Vloni 17. prosince jsme především péčí Jana Boučka a Jana Poláka dostali do rukou jeho opravenou a rozšířenou verzi, kde došlo k doplnění a přečíslování písní. Při zpěvu během shromáždění nás po celý rok tvořivým způsobem doprovázel Jiří Polák, kterého výjimečně zastupovali Josef Marek, Pavel Veselý a Eliška Erdingerová.

Biblické hodiny
Důležitou součástí sborového života v Kobylisích jsou biblické hodiny. Dospělí členové sboru se k nim i vloni scházeli ve čtvrtek v půl desáté dopoledne a spolu s farářem probírali biblický text, který byl základem jeho kázání v následující neděli. Biblické hodiny pro děti se konaly s výjimkou školních prázdnin a svátků v pátek ve čtyři hodiny odpoledne. Biblickou hodinou pro nejmenší bychom mohli nazvat i Klub Benjamin, do kterého přicházely každou středu ve dvě hodiny odpoledne mladé maminky s nejmenšími dětmi.

O práci staršovstva
Staršovstvo Farního sboru U Jákobova žebříku se ke svým řádným schůzím scházelo každou první středu v měsíci a zejména v loňském roce bylo svoláno také k několika schůzím mimořádným, neboť muselo vzít na svá bedra velikou odpovědnost za mnohdy dramatické a překvapivé události, které do života sboru nečekaně vstoupily. Například rezignace faráře Tomáše Drobíka, kterou provázela sborem nezaviněná medializace na církevní půdě. Nutnost rychle najít druhého faráře pro nezanedbatelný díl práce v Psychiatrické léčebně a mezi seniory v hospici a Domově důchodců. Oslovení farářky Simony Tesařové a její ochota podílet se alespoň dočasně na práci v Kobylisích. Uvolnění faráře Miloše Rejchrta ve sboru u Salvátora a jeho rozhodnutí kladně odpovědět na nabídku našeho sboru k farářské práci U Jákobova žebříku. Ke všem těmto událostem muselo staršovstvo zaujímat jednoznačné, spravedlivé, ale taky rychlé postoje. Patří mu dík za to, že to dokázalo.

Diakonie v Ďáblicích
Už řadu let projevuje kobyliský sbor určitou morální i faktickou odpovědnost za ďáblické pracoviště Střediska křesťanské pomoci Diakonie. Náplní střediska je především náročná terénní pečovatelská služba mezi seniory a v rodinách s dětmi s postižením, významnou službou jsou dovozy autem a doprovody seniorů k lékaři a dětí do stacionářů. Kromě toho pořádá Diakonie několikrát do roka výtvarné výstavy a o adventu zve lidi z Ďáblic i z našeho sboru na hudební večer se slovem faráře. Vloni před vánoci posloužil slovem Miroslav Erdinger. Ďáblickému středisku vtiskly charakteristickou tvář a ducha členky kobyliského sboru Hana Lipavská a Lydie Veselá. Nyní však potřebuje Diakonie nalézt pro toto středisko novou vedoucí. Mějme na mysli, že obsazení vedoucího pracovního místa je i naší starostí.

Logos U Jákobova žebříku
Každou první neděli v měsíci odpoledne se v kostele U Jákobova žebříku scházelo Občanské sdružení Logos, ekumenické společenství křesťanů s homosexuální orientací. Náš farní sbor vytváří tomuto společenství prostor, na církevní půdě stále ojedinělý. Na počátku těchto setkání bývá bohoslužba Slova, následují rozhovory na témata víry a křesťanského života, závěr je věnován přímluvné modlitbě a požehnání. Duchovní část setkání připravují faráři kobyliského sboru.

Co se ještě děje v našem kostele
V prostorách kostela U Jákobova žebříku se ve všedních dnech na základě smlouvy s ředitelstvím Diakonie v roce 2006 konaly také kursy a semináře, komorní hudbu zde nahrávalo smyčcové Stamicovo kvarteto nebo cembalistka Sylvia Georgieva, koncertovaly zde pěvecké soubory. Divadelní představení a výchovné koncerty tady vloni uspořádala blízká Základní škola. Kromě toho jsou v areálu pokoje k ubytování hostů, o které pečovali především sboroví zaměstnanci Josef Jeřábek, Vladimíra Štorková, Olga Poláková a Eliška Erdingerová. V únoru loňského roku vzniklo s podporou staršovstva Občanské sdružení Komunitní centrum U Jákobova žebříku, které na území sboru organizuje sociální a kulturní služby prospěšné sboru i jeho okolí.

Poděkování na závěr
Někteří členové našeho sboru vykonávají významnou práci nejen v rámci sboru, ale také v pražském seniorátu. Na konventu nás zastupovali Jan Bouček a Josef Jeřábek, náhradníky byli Vlasta Rejentová a Pavel Veselý. Vlasta Rejentová je členkou seniorátního stavebního odboru, Olga Poláková je seniorátní účetní a členkou ekonomického odboru Synodní rady. Marie Danielová je členkou představenstva Diakonie SKP v Praze. Jana Plevová vede sborovou kartotéku a pomáhá ve sborové kanceláři, manželé Kefurtovi přinášejí květiny na stůl Páně, akademická malířka Petra Fischerová pomáhá s výtvarnou výzdobou. Několik členek a členů sboru přiváží každou neděli vlastními automobily do shromáždění ty sestry a bratry, pro které by chůze byla neúnosnou zátěží. Každý druhý měsíc vychází časopis Terasa a péčí Jana Poláka, Elišky Erdingerové a Jana Boučka jsou obnovovány sborové webové stránky, které prostřednictvím internetu informují veřejnost o životě U Jákobova žebříku.
Pavel Veselý


zpět ...
© 2005 archa.cz