0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Zpráva staršovstva o životě sboru za rok 2017
Milé sestry, milí bratři. Staršovstvo předkládá zprávu o životě Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 8 – Kobylisích za rok 2017, která byla schválena staršovstvem sboru na řádné schůzi 5. března 2018 a je vyvěšena na nástěnce v kostele.

Důležité události v roce 2O17

V průběhu roku se krystalizovaly potřeby a možnosti sboru v souvislosti pouze s jedním farářem a rozsahem jeho činnosti i mimo půdu sboru. V Psychiatrické nemocnici docházel do jednoho pavilonu, místo čtyř, aktivitu v Domově seniorů Slunečnice převzal bratr Jan Hon, který dokončil bakalářské studium na Evangelické teologické fakultě, požádali jsme o tabulkové místo pro pastorační pracovnici zaměřenou především na vedení a organizování různých setkání a koordinaci programů dětí a mládeže.

Dále jsme založili pracovní skupiny sloužící k rozdělení práce staršovstva dle určité specializace. Pracovní skupiny by měly také zajistit komunikaci mezi staršovstvem a dalšími ochotnými členy sboru, kteří spoustu prací ve sboru již nyní zajišťují. Jsou to skupiny hospodářská, správa a ubytování, příprava akcí, pastorační, informační.

Z rodinných a zdravotních důvodů podal v září rezignaci na práci presbytera bratr Vladislav Ferst a za řádného člena staršovstva byl povolán první náhradník sestra Helena Hromádková.

Náš farní sbor vlastní kromě zdejší budovy a zahrady také objekt bývalé modlitebny na Klapkově ulici, jehož stavební stav není dlouhodobě dobrý. Staršovstvo se proto zabývalo otázkou dlouhodobější koncepce využití této nemovitosti. Ve sboru probíhaly rozhovory a anketa o využití této nemovitosti. Diskutovalo se i na výjezdním zasedání konaném ve sborové místnosti farního sboru Český Brod. Staršovstvo projednávalo také otázku, zda se rozhodnout pro stavbu domu, a pokud ano, zda v samostatné režii, či se spoluinvestorem, zda má vybudovaný objekt sloužit k čistě komerčním účelům s cílem vydělávání peněz, anebo by stavba měla mít vedle toho také nějaké církevně-ekumenickomisijní využití. Při komunikaci se stavebním úřadem ohledně případné stavby byl bratr Jakub Roskovec upozorněn, že vlastník sousedního pozemku pan Truhlář má podobný záměr stavby. Po jednáních s ním vzešla od pana Truhláře nabídka odkupu našeho pozemku. Staršovstvo zvážilo známá pro a proti a následně sborovému shromáždění předložilo návrh k rozhodnutí, zda pozemek s chátrající budovou prodat, či nikoli. Také byl přijat návrh umístit na novou stavbu malé cedulky s textem „V těchto místech stávala křesťanská modlitebna, ve které se v letech 1942–1971 scházeli členové sboru Českobratrské církve evangelické.“ Dne 4. června 2017 mimořádné sborové shromáždění odsouhlasilo prodej objektu bývalé modlitebny na Klapkově ulici za cenu 10 milionů Kč s tím, že celý výtěžek z prodeje bude uložen na bankovní účet a nakládání s těmito penězi bude podléhat dalšímu rozhodnutí sborového shromáždění.

V minulém roce se v rámci sborového domu dokončilo přestěhování bratrů farářů Koláře(4+kk) a Ryu (3+kk) do uvolněných bytů a byt 2+kk jsme pronajali správci bratru Janu Polákovi.

Také se na zasedáních staršovstva projednávala problematika ubytování a stanovila se kritéria pro dlouhodobé ubytování žen i mužů.

V minulém roce se nepodařilo najít samostatnou osobu pokladníka, abychom dostáli pravidlům daným v řádech ČCE v této oblasti. Prosíme, buďte nápomocni staršovstvu při obsazování této pro sbor důležité činnosti.

Ovšem, podařila se alespoň částečná obměna učitelů nedělní školy. To ale nestačí, je třeba počet učitelů zvýšit, aby se mohli ve službě střídat a mohli čerpat duchovní sílu účastí při bohoslužbách.

S radostí jsme přijali rozhodnutí sestry Beatrice Okigy a bratra Milana Kováře, že se přihlásili na kurz pro výpomocné kazatele.

Korejská část sboru
Farní sbor působí v kostele U Jákobova žebříku společně s komunitou korejských a japonských křesťanů žijících v Praze, kteří ke své sborové činnosti využívají místnosti v prvním poschodí sborového domu a k nedělním bohoslužbám prostory kostela. S výjimkou prázdnin se každou první neděli v měsíci v půl desáté dopolednekonaly společné mezinárodní bohoslužby. Vykonávalyse česky a korejsky a jejich trvalou součástíse stalo čtení Písma také v japonštině. Přispolečných mezinárodních bohoslužbách, kterévykonávali bratři faráři Ondřej Kolář, Kwang-Hyun Ryu a Shinil Son, se vždy konalo vysluhovánísv. Večeře Páně. Samostatné korejské bohoslužby,při kterých jedenkrát kázal br. f. Kolář, se konaly v ostatních nedělích vždy v půl dvanáctéa ve dvě hodiny odpoledne na ně navazovalybohoslužby japonské. Po mezinárodních bohoslužbáchpokaždé připravili členové korejské komunity v zadní části kostela malé pohoštění. Sestry a bratři z korejské části sboru se během týdne scházeli v kostele k dalším vlastním sborovým aktivitám. Korejský bratr farář Kwang-Hyun Ryu i japonský bratr farář Shinil Son jsou zaměstnanci sboru.

Korejská komunita s vděčností přijala naši účast k akci Synodní rady ČCE „100 drobných přímluvných modliteb za znovusjednocení lidu v Koreji“. Tyto přímluvné modlitby vznikly k sedmdesátému výročí konce II. světové války, které nepřímo přineslo i rozdělení korejského poloostrova na severní a jižní část. V současné době je Korea jedinou zemí, která je takto ideologicky rozdělena.

Také začala pracovat skupina shrnující poznatky historie česko-korejského společenství v Kobylisích. Můžeme se těšit, že z výsledků by mohla vzniknout přehledná publikace.

Spolupráce s dalšími subjekty ve sborovém domě i mimo něj
V prvním poschodí fary pracovala nezisková organizace nazvaná Středoevropské centrum misijních studií, zaměřená na misiologickou činnost v Evropě.

Od roku 2006 působí na půdě Farního sboru Komunitní centrum, které jednou měsíčně pořádá odpolední Kavárničky pro seniory, podílí se na činnosti mateřského centra Benjamin a na organizaci sborových besed, výstav a výtvarných dílen. Dobře se osvědčilo sobotní setkávání „Snídaně s hostem“ a setkání pořádaná Diakonií ČCE v projektu „Doma v Praze“ nazvané „Čistě ženská záležitost“ jako pomoc ženám, které se v Čechách narodily nebo zde našly nový domov v začleňování se do české společnosti i do sborů v ČCE. O činnosti Komunitního centra i Středoevropského centra hovoří samostatná zpráva.

Kobyliský sbor téměř dvacet let poskytuje své prostory a všeobecnou podporu křesťanům s homosexuální orientací, kteří jsou členy Občanského sdružení LOGOS. Scházeli se každou první neděli v měsíci odpoledne. Duchovní část setkání připravoval bratr farář Ondřej Kolář, členové LOGOSu oslovují také duchovní z jiných církví vstřícných k LOGOSu a i jiné hosty k přednáškám a rozhovorům.

Psychiatrická nemocnice
Bratr farář našeho sboru, Ondřej Kolář, pracoval nejen v kostele U Jákobova žebříku, ale také mezi pacienty Psychiatrické nemocnice v Bohnicích (dále jen PN), ve které byl členem týmu Spirituální péče. V tomto týmu se podílel na skupinovém pastoračním sezení zejména v pavilonu interny č. 22 a na přání pacientů vykonával individuální návštěvy na dalších odděleních. Kolegové a personál v nemocnici příznivě hodnotili fakt, že jako jediný z týmu působí nikoliv za plat, ale z pověření staršovstva v rámci svého farářského úvazku. V kostele sv. Václava v areálu bohnické nemocnice se konaly bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře Páně každou středu odpoledne kromě Vánoc. Vykonával je bratr farář Ondřej Kolář, kterého několikrát zastupoval bratr Jan Ratiborský. Na popeleční středu, jako každoročně, sloužil br. Kolář ekumenickou bohoslužbu spolu s římskokatolickým bratrem farářem Janem Kofroněm.

Bratrská škola
Farní sbor v Kobylisích je patronem Bratrské školy v Holešovicích. Bratr farář Ondřej Kolář zde zastával funkci spirituála. V součinnosti s bratrem farářem Milošem Rejchrtem vykonal pro žáky a učitele školy bohoslužby jednak při zahájení a při ukončení školního roku v areálu školy, jednak v době postní a adventní zde v kostele, dále vyučoval 6x měsíčně ve škole náboženství. Spolupráci sboru s Bratrskou školou v Holešovicích považuje staršovstvo za významnou součást působení faráře mimo kobyliský sbor.

Slunečnice
Působištěm Farního sboru je i Domov seniorů „Slunečnice“ v Čimicích. Vloni tam vykonával bratr Jan Hon každou druhou středu dopolední bohoslužby, velikonoční program se sváteční promluvou a adventní program se zvěstí o narozeníKrista s účastí dětí z Bratrské školy.

Adopce na dálku
Náš sbor stále přispívá na dvě adoptivní děti. Jsou to dívky Anitha D´Souza z oblasti Karnataka a Femina Suzan z Tamil Nadu v Indii. Oběma dívkám jsme poskytli slíbené finanční prostředky, na které byla vypsána archová sbírkaa také s nimi udržovali písemný kontakt.

Pomoc potřebným
Sbor pokračoval v akci „polévka pro potřebné“. V garanci člena sboru brata Lukáše Kaliny jsme v naší kuchyňce během roku v 10 čtvrtečních podvečerech uvařili a před hlavním nádražím rozdali bezdomovcům pokaždé přibližně 100 porcí polévky, nebo namazaných chlebů. Do akce se zapojili také členové korejské komunity a LOGOSu.

Sbor i nadále pomáhá člence sboru sestře Petře Fischerové, akademické malířce, s jejíž tvorbou jsme se mohli seznámit na adventní výstavě v našem kostele a jejíž kresby můžeme vidět v časopise Český bratr a v knížce Provázky víry. Nápomocen je jí nejen v komunikaci s úřady, ale také v její trvalé finanční tísni. Zřídili jsme proto kolonku ve sborovém účtu, kde se shromažďují dobrovolné finanční dary na její podporu.

Stále je otevřená dlouhodobá sbírka na podporu Petra Miškovského, syna sestry Heleny Hromádkové, který se vážně zranil v roce 2009. Jedná se o finanční podporu individuálních dárců, která pomáhá Petrovi hradit zdravotní pomůcky a péči, spojenou s jeho zdravotním postižením. V roce 2009 se této sbírky účastnili i členové našeho sboru. Nyní posílají dary firmy. Dary se posílají prostřednictvím našeho sboru na samém konci kalendářního roku na samostatný variabilní symbol sborového účtu.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do trvalého finančního přispívání. Ve sborovém účetnictví existuje sociální fond, který je doplňován sbírkami z mezinárodních bohoslužeb a každý z něho může v případě potřeby čerpat jako dar či půjčku při nenadálé situaci.

Pravidelná setkávání v kostele U Jákobova žebříku
V pondělí a od února ve čtvrtek se kromě prázdnin konaly schůzky mateřského klubu Benjamin vedené sestrou Kornelií Kolářovou. Tyto schůzky byly příležitostí k setkání nejen členek sboru, ale také maminek, případně tatínků, s dětmi mimo církev, pro které měly chvíle prožité v našem kostele často pastorační charakter.

V úterý večer se scházely střídavě skupiny mládeže a tzv. střední generace, které vedl bratr farář Ondřej Kolář. Na schůzky mládeže chodilo cca pět účastníků, na střední generaci pět až deset. Od podzimu 2017 se schůzky mládeže přesunuly na středeční večer.

Ve středu odpoledne se každou první středu v měsíci konala Kavárnička vedená sestrou Boženou Paťavovou, oblíbené neformální setkání s pohoštěním a víceméně společenským programem s bratrem farářem Ondřejem Kolářem a hosty.

Ve čtvrtek se v podvečer scházel pěvecký kroužek Contiola Jacobi, který vedla Daniela Tinková.
Večer pak byl věnován biblické hodině s účastí 15–20 přítomných, kterou vedl bratr farář Ondřej Kolář, občasně také bratři faráři Miloš Rejchrt a Jiří Hoblík, případně bratr Jan Hon.
Po biblické hodině se vžilo společné neformální posezení ve farní jídelně.
V červnu jsme opět uspořádali tzv. výjezdní biblickou, v roce 2017 to bylo 16. června u manželů Kefurtových s podnětnými příspěvky bratří a sester ze sboru i bratří a sester z jiných společenství a se vzpomínkami bratra Kefurta na nesnadné začátky zahradnického povolání i na všechny hradní první dámy i první soudružky.
V průběhu roku jsme v rámci biblické hodiny zahajovali výstavy výtvarných děl našich farníků i přizvaných umělců.

V pátek odpoledne měly biblickou hodinu děti pod vedením sestry Mileny Lebedové a v tomtéž čase probíhala dvouletá příprava na konfirmaci vedená bratrem farářem Ondřejem Kolářem s účastí 5 českých dětí. Vedle toho se zvlášť scházeli 4 korejští konfirmandi pod vedením bratra faráře Kwang-Hyun Ryu. Společné setkání českých a korejských konfirmandů bývalo po mezinárodních bohoslužbách.

V sobotu dopoledne se v průběhu roku konaly dvě brigády zaměřené na úklid bohoslužebného areálu a péči o zahradu. Dvakrát se v sobotu odpoledne konaly výtvarné dílny.
Komunitní centrum pokračovalo cyklem sobotních přednášek s diskusí nazvané Snídaně s hostem. Přednášky byly oblíbené a hojně navštěvované. Kromě domácích přicházeloi mnoho účastníků mimo sbor.

V neděli to byla bohoslužebná shromáždění, při nichž občas vystupoval pěvecký kroužek Contiola Jacobi, houslový kvartet i hudební skupiny Korejců i Japonců. Jmenovaná seskupení vystoupila i při Noci kostelů 9. června.
Malé doplnění dětské bohoslužby, neboli nedělní školu, vedli bratři Jan Bouček, Jan Šotola, manželé Lebedovi, Beranovi, Novákovi a sestra Kateřina Kovářová. Sestra Lydie Šimšová ml., která nahradila sestru Annu Boučkovou, každou první neděli v měsíci připravovaly se setrou farářovou Yeon Sil Cheong program pro korejsko-českou nedělní školu.
Jednou měsíčně byli také zváni „hosté“ z řad našich farníků k zapojení se do vedení nedělní školy.
Koordinaci výuky nedělní školy měla od září na starosti sestra Kornélia Kolářová.
Po bohoslužbách, ať českých nebo korejských, se vžilo společné posezení v jídelně nebo přísálí, přes léto také na zahradě kostela.

V loňském roce bratr farář Ondřej Kolář vykonal 2 křty, 4 svatby a 5 pohřbů. Do farního sboru se přihlásilo 22 farníků, z toho 18 korejských sester a bratří, ale současně též 2 farníci odešli.

Mimořádná setkání
20. 1. náš farní sbor uspořádal ekumenické bohoslužby v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů s hudebním doprovodem bratra Jiřího Poláka a manželů Tóthových, rozhovory a společnýmzpíváním.

Náš sbor také hostil po tři měsíce (prosinec 2016, leden, únor 2017) setkání farářů Pražského seniorátu tzv. Pastorálky. Poskytoval nejen prostory,ale zajišťoval i občerstvení.

V lednu, jako už každoročně, přijela do Česka skupina mládeže z Koreje. V našem kostele byly během jejich pobytu každý večer různé akce, např. beseda s mládeží z pražského seniorátu.
Mezinárodní bohoslužby v kostele u Martina ve zdi 15. 1. vedli bratři faráři Ondřej Kolář a Kwang-Hyun Ryu.
Korejský sbor slavil 17 let od svého založení. Na setkání po korejských bohoslužbách promluvil bratr farář Ondřej Kolář.

V únoru 8. 2. byl v našem kostele Benefiční koncert pro Centrum RoSa. Hráli studenti Pražské konzervatoře.
Seniorátní česko-korejské dny v kobyliském kostele organizoval náš sbor se senior. odborem mládeže ve dnech 14. – 16. 2.
Před zahájením postního období proběhla tradiční čtvrteční biblická hodina 23. 2. za účasti dětí s masopustními maskami, zpěvy a pochoutkami.
Bohoslužba 26. 2. byla tzv. vizitační, kdy slovem posloužili seniorátní vizitátoři konsenior bratr farář Tomáš Trusina a bratr Tomáš Fendrych, s následným rozhovorem se staršovstvem nad otázkami: Čeho si na svém sboru vážíte? Co vám udělalo radost? a Co vás trápí, v čem vidíte křehkost či ohrožení?
Z iniciativy korejských bratří a sester byla zavedena akce nazvaná anglickým termínem „open lessons“, která by mohla napomoci vzájemnému poznání se mezi Korejci a Čechy s tématy společenskými a poznávacími se střídavou přípravou korejské a české části sboru. Např. jsme se naučili upéci koláč, byli jsme seznámeni se svatbou v Kongu a s historií církve v Koreji.

V březnu v úterý 7. 3. se v našem kostele konala VŠeliká mládež, kde o manželství a o roli Boha v něm hovořil bratr Zdeněk Susa.
V sobotu 18. 3. byl v našem kostele Malý Koncert Japonců s bohatým programem z dělvěhlasných umělců. Soprán zpívala Maera Min, flétny hráli Shihoko a Stanislav Finda, klavír Yukiko Sawa.
Ve středu 23. 3. vykonal bratr farář Kolář velikonoční bohoslužbu pro děti a učitele Bratrské školy.
V neděli 26. 3. března se konalo v rámci bohoslužby Výroční sborové shromáždění.

V dubnu se uskutečnila tradiční předvelikonoční výtvarná dílna pro děti a dospělé s tématem velikonočních křížů.
Po mezinárodní bohoslužbě jsme si mohli koupit zboží z obchůdku Jeden svět.
Ve středu 5. 4. zde vystoupilo uskupení „Květovaný kůň“, které hraje písně skladatele Karla Reinera, jenž za druhé světové války pobýval v Terezíně.
Společné prožívání velikonočních svátků jsme, jako už poněkolikáté, zahájili na Zelený čtvrtek 13. 4. čtením Pašijí a sederovou večeří s účastí našich farníků i hostů. Bratři faráři Ondřej Kolář a Miloš Rejchrt vedli pašijová čtení, sederovou večeři, kterou navštívil senior Pražského seniorátu bratr farář Roman Mazur, vedli bratr farář Ondřej Kolář a bratr Jan Hon.
V úterý 19. 4. měla v našem kostele koncert ZUŠ z Klapkovy ulice. V sobotu 22. 4. v Českém Brodě se uskutečnilo výjezdní rozšířené sborové zasedání presbyterů, jejich rodinných příslušníků a členů české, korejské i japonské čísti sboru v počtu 25. Živá plodná diskuse se po pečlivě připravených prezentacích na téma dlouhodobý výhled/vize duchovního směřování sboru, jak dále rozvíjet soužití Čechů a Korejců v Kobylisích, hospodářské zajištění do budoucna – je náš sbor připraven na hospodářskou soběstačnost? může považovatza jeden z odrazových můstků naší práce.
V přísálí kostela jsme mohli shlédnout výstavu Pavla Veselého.

V květnu po mezinárodní bohoslužbě následovalo tradiční společné posezení s občerstvením a program pro děti. Jak se stalo zvykem, Korejci připravili korejské pokrmy a Češi sladkosti.
27. května nám předvedly své umění mladé umělkyně souboru Pro Arte Bohemika při Benefičním koncertu pro Nepál.
Také se uspořádal víkendový pobyt rodin s dětmi od 26. do 28. 5. na katolické faře ve Zdicích.

V červnu po mezinárodní bohoslužbě proběhlo mimořádné sborové shromáždění o rozhodnutí prodeje sborové nemovitosti v Klapkově ulici.
V úterý 6. 6. se uskutečnila beseda s Radkem Vondrou o výzkumu, který prováděl v našem sboru v rámci své diplomové práce Tradiční Noc kostelů provází biblický verš, jehož součástí je slovo „noc“. A v roce 2017 v pátek 9. 6. to byl verš z Knihy Moudrosti – Za dne jim byla záštitou, noc prozářila hvězdami. Účastnilo se přibližně 200 návštěvníků.

V září, v sobotu 16. 9. byl v rámci Dnů evropského dědictví náš kostel otevřen a našlo si do něj cestu téměř 50 návštěvníků. Navíc se uskutečnila avizovaná komentovaná prohlídka pod odborným vedením sestry Anny Boučkové. Součástí festivalu Babí léto v areálu bohnickénemocnice bylo i hudební vystoupení korejských a japonských křesťanů.

V říjnu proběhla podzimní brigáda za účasti 12 dospělých i dětí.

V listopadu 1. 11., jsme si v našem kostele připomněli 500. výročí reformace koncertem Concioly Jacobi, smyčcového kvartetu a našeho prvního varhaníka nazvaným „Hrad přepevný“.
5. 11. po mezinárodní bohoslužbě u nás prodával výrobky fair-trade obchůdek „Jeden svět“ a korejští bratři a sestry nás seznámili s historií a současným děním svých církví.
Jako každý rok i v minulém roce se ve farní kanceláři hromadily krabice od bot s drobnými dárky pro děti ze sociálně slabých rodin. Ty pak bratr Jan Bouček odvezl do sběrného střediska Diakonie.
Na zahradě se podařilo zahrnout do betonového skeletu zeminu zajištěnou bratrem Janem Boučkem. Zbývá doplnit ornici a osázet travou a vhodnou zelení.

V prosinci uspořádal bratr Jan Hon pro obyvatele Slunečnice adventní slavnost s vystoupenímžáků z Bratrské školy.
Tradiční bazar jídel se uskutečnil v sobotu 2. 12. Výtěžek 36 867 Kč byl jako každoročně použit k nákupu přes sto vánočních dárků osamělým pacientům bohnické psychiatrické nemocnice. Nevyčerpané peníze z bazaru jídel sepřevedly do Fondu pro práci v PN Bohnice.
14. 12. účastníci čtvrteční biblické hodiny a LOGOSu předem nakoupili dárky, zabalili a opatřili jmenovkami podle prověřeného systému, který připravili manželé Rut a Petr Kolínští a členové LOGOSu pak všechny pohostili tradičním norským lososem. Den před Štědrým dnem pak předali dárky bratři faráři Kwang- Hyun Ryu, Shinil Son a Ondřej Kolář.
Odpoledne na bazar jídel navázala výtvarná dílna dětí i dospělých s vázáním adventních věnců a výrobou vánočních ozdob.
V neděli 17. 12. byla bohoslužba zakončená dětskou vánoční performancí/hrou, kterou připravili a s dětmi i rodiči a hudebníky secvičili sestra Nela Beranová a bratr Petr Kolínský.
Večer pak se zde v kostele uskutečnil koncert japonských hudebníků.
V úterý 20. 12. zahráli žáci Bratrské školy vánoční hru v Salesiánském divadle, hudebně se na ní podíleli také bratři faráři Miloš Rejchrt a Ondřej Kolář, a ve čtvrtek 21. 12. měla Bratrská škola bohoslužbu zde v kostele.
Bohoslužby ve vánočním období se konaly ve čtvrtou adventní neděli – Štědrý den dopoledne i večer, tzv. půlnoční ve 22:00, na Boží Hod vánoční 25. 12. bohoslužbu přenášel Český rozhlas,26. 12. na sv. Štěpána a 31. 12. na Silvestra v 9:30 hodin.

Provoz kostela U Jákobova žebříku
Zaměstnanci sboru byla kromě bratří farářů Kwang-Hyun Ryu a Shinil Son také sestra Olga Poláková, spravující ekonomickou a účetní stránku sboru a v září až prosinci sestra Kornélie Kolářová ve funkci pastorační pracovnice. Na dohodu o provedení práce řešil technické problémya prováděl údržbářské práce bratr Jiří Suk. A bratří Jan Polák, Jan Bouček, Milan Kovář a Jakub Roskovec zajišťovali rovněž na dohodu mimo své vlastní zaměstnání, správu a provoz domu. Úklid a pokojské práce vykonávala na fakturu Antonina Yershova.

V listopadu proběhla inventura majetku sboru. Inventarizační komise, jmenovaná staršovstvem, neshledala v evidovaném majetku prakticky žádné nesrovnalosti.

Poděkování
Poděkování vyslovme všem, kdo v neděli před bohoslužbami a ve středu před Kavárničkou přiváželi vlastními automobily do shromáždění méně pohyblivé sestry a bratry, manželům Kefurtovým a sestrám Boženě Paťavové a Lidmile Holé za květiny na stůl Páně, Janě Plevové za vedení sborové kartotéky, všem farníkům za koláče i jiné občerstvení připravované pro různé příležitosti, Janu Boučkovi za zajišťování občasníku Terasa a řadu dalších věcí, a spolu s Janem Polákem a Jitkou Boučkovou za péči o naše webové stránky, Janu Polákovi za univerzální péči o věci sborové vč. statistiky, sestrám a bratřím výtvarně zdatných za jejich přípravu výtvarných dílen. A nesmíme zapomenout na mnoho jiných za jejich veškerou nezištnou pomoc v případě potřeby.

Konkrétní účastí každého z nás na činnosti sboru a s přímluvnými modlitbami může, přes veškeré starosti, náš sbor vzkvétat ke cti a chvále Páně.

Staršovstvo Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze8 – Kobylisích


zpět ...
© 2005 archa.cz