0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Slovo faráře Miroslava Erdingera při výročním sborovém shromáždění za rok 2005
Bratr farář Miroslav Erdinger oslovil farní sbor těmito slovy:

Milý kobyliský sbore, milé sestry a bratři,

po roce mého působení v kobyliském sboru chci říci především, že jsme s manželkou velice šťastni, že jste nás zde v naprosté většině velmi přátelsky přijali. Často a s velkou vděčností přijímáme Vaše mnohé projevy lásky a přátelství. Obojí se snažíme přinášet i Vám.
Nebylo pro mě lehké přijmout pozvání kobyliského sboru k práci prvního faráře, nebyly snadné ani začátky. Poté, co zde dlouhá léta působil pastýřským i vřele lidským charismatem bratr farář Karas, poté, co zde velmi výrazně poznamenal sbor novým bohoslužebným bohatstvím i jasným diakonickým důrazem, oslovujícím lidi daleko za hranicemi sboru, bratr farář Jiří Štorek a poté, co sbor vedl po úmrtí bratra faráře Štorka jako administrátor druhý farář sboru bratr Drobík jsem vstoupil do bohatě rozvinuté práce samozřejmě také se svými obdarováními, představami, vizemi. A tyto představy jsou, jak jinak, než konsekvencí mé dosavadní životní cesty osobní, kazatelské i pastorační, což spolu ovšem úzce souvisí.

Sbor vnímám především jako místo, kde se schází rodina Božích dětí. Jako střechu nad hlavou, pod kterou každý, kdo to potřebuje nebo po tom touží, nalezne útočiště před deštěm i žárem slunce. V duchu písně Jana Augusty Aj jak jsou milí tvoji příbytkové: „Tu poklady jsou Kristových milostí jež nás vždy zvou k jeho účastnosti a v ní k svatých obcování. K těm se tu místům věrní shromažďují, tak jak k hnízdům ptáci se sletují, rádi, staří jako mladí“. Sbor jako místo zvěstování Slova, modliteb, vysluhování svátostí, nabídky diakonických služeb. To vše v rámci života Českobratrské církve evangelické, jejíž je tento sbor součástí. To vše v ekumenické otevřenosti ke křesťanům jiných církví, aniž bychom jako nepotřebné opustili to, čím je Českobratrská církev evangelická ve své minulosti i přítomnosti charakteristická.

Jakkoliv je tento sbor jedním v řadě jiných sborů ČCE, je v mnohém neobyčejný. Co to je, to jsme slyšeli nebo četli ve zprávě bratra kurátora. Široký záběr pastýřské odpovědnosti, zasahující do tak lidských témat, jakými jsou umírání, psychiatrická hospitalizace, spolupráce různých etnik, místo pro sestry a bratry homosexuálně orientované, práce s rodinami, klub maminek s dětmi a mnohé další však výrazně sdělují, do jakých lidských hloubek nás vede zvěstované evangelium. Právě to směřování práce a života sboru k člověku v jeho jakékoliv životní nouzi, snaha oslovit a nabídnout sebe v lidské solidaritě, když osloveni Kristem svou nabídkou ke Kristu ukazujeme, to je ona neobyčejnost kobyliského sboru. A to je také důvod k vděčnosti Pánu Bohu a důvod k radosti, že zde tento sbor je a důvod k mé osobní radosti, že zde jako Váš farář mohu být i já.

Poznávám tento sbor čím dál víc. Velmi cenné jsou chvíle, kdy jsme s moji ženou přijímáni v mnoha rodinách sboru při našich návštěvách, při domácích pobožnostech, při lidském sdílení. Snad právě v takových chvílích nejvíc vnímám, čím sbor žije a chce žít, co očekává, kam chce směřovat.

A to bude poslední poznámka mého vstupu. Je jen jedno legitimní směřování církve a sboru a to je směřování biblické. Tím směrem se ubírám a snažím tento sbor vést. Nejlépe je to řečeno ve skutcích apoštolských: „Ti kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim na tři tisíce lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se ... každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse“. Sk 2, 41-47

Milé sestry a milí bratři, ještě jednou Vám, kteří jste nás s láskou přijali a stále přijímáte děkuji. A Pánu Bohu děkuji za možnost být Vašim farářem.

Miroslav Erdinger, farář


zpět ...
© 2005 archa.cz