0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Zpráva kurátora za rok 2005
Zprávu přednesl při výročním sborovém shromáždění bratr kurátor Pavel Veselý.

Milé sestry, milí bratři. Předkládám vám zprávu o životě farního sboru Českobratrské církve evangelické U Jákobova žebříku v Praze 8 Kobylisích v roce 2005. Zprávu jsme projednali na řádné schůzi staršovstva 8. března letošního roku.

BOHOSLUŽBY
Bohoslužby se ve farním sboru U Jákobova žebříku konají každou neděli od půl desáté dopoledne. Vloni jsme společně slavili také svátek Zjevení Páně a Nanebevstoupení Páně. K bohoslužbám jsme se sešli i na Zelený čtvrtek a Velký pátek. Na bohoslužbě ve třetí adventní neděli se už tradičně podílely děti se svými rodiči. V loňském roce se o velikonocích a také 24. prosince konala v našem kostele noční vigilie, která měla ekumenický charakter. Celkem se v roce 2005 uskutečnilo 61 služeb Božích, při kterých byla čtyřiatřicetkrát vysluhována sv. večeře Páně. Na bohoslužby přicházelo v průměru 67 členů sboru.

Během roku se ustálila liturgická podoba našich bohoslužeb, která povzbuzuje zpívaný projev ve shromáždění a v rámci bohoslužby podporuje dialog mezi farářem a účastníky v kostele.

30. ledna se konalo mimořádné shromáždění s volbou prvního faráře Miroslava Erdingera a 24. dubna se konala jeho instalace. Tím skončilo období, kdy po úmrtí Jiřího Štorka byl náš sbor oslaben, a v kostele U Jákobova žebříku započala současná etapa práce dvou farářů. Vloni v našem kostele kázali jedenatřicetkrát Miroslav Erdinger, pětadvacetkrát Tomáš Drobík – z toho jednou spolu s Janem Mašátem, jednou Jong Sil Lee, Miloš Rejchrt a Jan Štefan. Čtenými bohoslužbami posloužili Jan Ratiborský a Pavel Veselý. 20. března bylo Výroční sborové shromáždění. V rámci bohoslužeb byli vloni pokřtěni Adam Dobrovodský, Samuel Hlom a Veronika a Filip Šotolovi. Vloni oba faráři oddali pět párů a také zahájili křestní přípravu tří dospělých.

BOHOSLUŽBA PRO DĚTI
Děti v kostele U Jákobova žebříku mají svou vlastní bohoslužbu, kterou vedou členové Farního sboru Barbora Šiková, Hana Ratiborská, Ondřej Plecháček a Jan Bouček.

Po prvním čtení odcházejí s dětmi do sborové místnosti a zpět se vracejí ke společnému vyznání víry a k pomoci při sbírce.

SBOROVÝ ZPĚV A JEHO DOPROVOD
V kostele U Jákobova žebříku se vždycky hodně zpívalo. Přispívá k tomu i zpívané Kyrie a Gloria v úvodu bohoslužby a zpěvy Sanctus a Agnus Dei během přípravy na sv. večeři Páně. K výběru písní používáme nejen evangelického zpěvníku a jeho oranžového dodatku, ale také zeleného zpěvníku s názvem Potěšte můj lid, který vydal náš sbor vlastními silami. Vloni před vánoci zažil druhé doplnění, nicméně jeho definitivní podobu sbor teprve vydá. Je zajímavé, že jsme vloni během všech shromáždění v roce zazpívali 34 různých žalmů a 151 písní. Při zpěvu během shromáždění nás po celý rok doprovázel Jiří Polák, který svůj způsob doprovodu neustále rozvíjí a obohacuje. Stálého varhaníka občas zastupovali Peter Morée, Josef Marek a Pavel Veselý.

PASTORAČNÍ A MISIJNÍ ÚLOHA
Evangelické bohoslužby se v okruhu působení našeho Farního sboru konají také v ekumenickém kostele sv. Václava v Psychiatrické léčebně v Bohnicích, vždy ve středu ve čtyři hodiny odpoledne. Na bohoslužbu přicházejí pacienti léčebny, členové našeho farního sboru a lidé z okolí. Vloni zde měl šestatřicetkrát bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně bratr farář Tomáš Drobík, čtyřikrát sloužil bez večeře Páně, čtyřikrát zde kázal bratr farář Erdinger a třikrát studentka teologie a členka našeho sboru Kateřina Slípková. Kromě služby Slova se Tomáš Drobík podílel na skupinovém pastoračním sezení na oddělení závislostí v pavilonech č. 31 a 33, v doléčovacím pavilonu psychicky nemocných č. 27, pracoval v týmu sexuologického pavilonu č. 18, prováděl pastorační péči na oddělení ochranné léčby v pavilonu 17 a navštěvoval nevyléčitelně nemocné pacienty v hospicu Štrasburk.

Bratr farář Miroslav Erdinger přicházel k pravidelným pastoračním setkáním a k rozhovorům nad biblí především na gerontopsychiatrické oddělení, zvláště do pavilónu 34. Pokračoval v pastorační a katechetické činnosti v čimickém Domově důchodců, často v doprovodu sestry farářové, která při setkáních se seniory doprovází zpěv na klavír. Dá se říct, že na území Bohnic a Čimic vykonává farní sbor U Jákobova žebříku prostřednictvím svých farářů velký kus práce, o jehož rozsahu členové sboru často ani nevědí.

SOUŽITÍ S KOREJSKOU KOMUNITOU
Přibližně sedm let žije spolu s námi v kobyliském sboru skupina korejských křesťanů a křesťanek, které do Prahy přivedlo jejich povolání. Spolu s nimi nejen užíváme kostel a prostory sborového střediska, nýbrž snažíme se vytvářet společenství okolo Božího slova a kolem Kristova stolu. V duchu tohoto společenství se vždy první neděli v měsíci (kromě letních prázdnin) konaly společné česko – korejské bohoslužby, po kterých jsme se scházeli ke vzájemným rozhovorům při šálku čaje nebo kávy. V průměru na ně přicházelo 105 účastníků, tedy přibližně o 15 více než před rokem. Jednou kázal farář Jong Sil Lee, dvakrát Tomáš Drobík a osmkrát Miroslav Erdinger. Při všech jedenácti bohoslužbách byla vysluhována sv. večeře Páně. Několikerá jednání o podobě ekumenických bohoslužeb vyústila do usnesení staršovstva, že česko-korejskou bohoslužbu slouží vždy první faráři obou částí sboru, tedy Jong Sil Lee a Miroslav Erdinger. Členové křesťanské korejské komunity se kromě toho scházeli každou další neděli v půl dvanácté dopoledne k pravidelným bohoslužbám a během týdne k dalším sborovým aktivitám. Staršovstvo s potěšením konstatovalo, že byt správce v prvním poschodí je využíván českou i korejskou částí sboru.

Vloni v květnu se opět konal česko – korejský den, který byl zahájen společnou ekumenickou bohoslužbou, pokračoval na hřišti sportovními hrami a vyvrcholil ve sborovém domě pohoštěním z rukou korejských sester. V poslední listopadovou sobotu se už pošesté konal ”bazar” korejských a českých jídel. Členové české i korejské části farního sboru připravují na sobotní poledne různorodá jídla i sladkosti, která si pak příchozí koupí a buď snědí na místě, nebo odnesou domů. Za vybraný obnos kupujeme dárky pro pacienty chronických oddělení a gerontologického oddělení v bohnické léčebně. Vloni jsme k tomuto účelu na originálním bazaru získali téměř dvacet tisíc korun.

BIBLICKÉ HODINY
Biblické hodiny pro dospělé se v Kobylisích i vloni konaly (kromě období letních prázdnin) každý čtvrtek v půl desáté dopoledne. Jejich tématem byl zpravidla rozhovor nad biblickým textem určeným pro následující neděli nebo nad kapitolami Ekumenického katechizmu. Vedl jej vždy ten z farářů, který v danou neděli kázal. V pátek ve čtyři hodiny odpoledne se scházely ke své biblické hodině děti, jejichž vedení se řídilo stejnou zásadou. V minulé výroční zprávě jsem hovořil o několikaleté bolesti, za kterou jsem považoval absenci mládeže v Kobylisích. Uzavíral jsem slovy: “Bylo by příjemné, kdyby v příští výroční zprávě toto postesknutí mohlo chybět.” Přání se stalo skutkem a od druhé půle loňského roku se v Kobylisích schází nevelká skupina mládeže. Podobnou novinkou bylo vytvoření Klubu Benjamin, který se scházel každou středu v jednu hodinu po poledni. Tvoří ho skupinka maminek s nejmenšími dětmi. Součástí sborového života byla také mezigenerační setkání, která pořádáme několikrát do roka a věnujeme se v nich debatám na témata z církevního, společenského a veřejného života. Je ovšem pravda, že po létech tučných přišel rok hubený, takže právě vloni jsme organizaci těchto besed trochu zanedbali.

O PRÁCI STARŠOVSTVA
Staršovstvo sboru U Jákobova žebříku se kromě období letních prázdnin scházelo jednou měsíčně k řádným schůzím a podle potřeby ke schůzím mimořádným. V uplynulé době rezignovali na členství ve staršovstvu náhradníci Štěpán Matucha, Olga Kolečková a Peter Morée. K tomu, zda budeme tuto situaci nějak reflektovat, se v průběhu Výročního sborového shromáždění ještě vrátíme.

K řešení některých specifických problémů vytvořilo staršovstvo ze svých členů pracovní týmy. Správní tým v období mezi schůzemi staršovstva projednával záležitosti týkající se především správy a provozu sborového domu, liturgický tým je poradním orgánem farářů při řešení otázek spojených s nedělní bohoslužbou a s přípravou dodatku zpěvníku.

DIAKONIE V ĎÁBLICÍCH
Diakonie Českobratrské církve evangelické – Středisko křesťanské pomoci - má jedno ze svých pracovišť v Ďáblicích. Náš sbor za ně v minulých letech převzal jistou morální i věcnou odpovědnost, navíc je s ním spojen členkami našeho sboru Hanou Lipavskou a Lydií Veselou. Ďáblické středisko provádí terénní pečovatelskou službu mezi seniory a v rodinách s dětmi s postižením, kromě toho pořádá výtvarné výstavy a tradiční adventní hudební večer se slovem faráře. Tím tentokrát posloužil Miroslav Erdinger. Pro Ďáblice a blízké okolí jsou významné každoroční jarní a podzimní sbírky šatstva a věcí z domácností pro lidi v nouzi.

LOGOS U JÁKOBOVA ŽEBŘÍKU
Každou první neděli v měsíci odpoledne se v kostele U Jákobova žebříku scházelo Občanské sdružení Logos, ekumenické společenství křesťanů s homosexuální orientací. Náš farní sbor vytváří tomuto společenství prostor, na církevní půdě stále ojedinělý. Na počátku těchto setkání bývá bohoslužba Slova, následují rozhovory na témata víry a křesťanského života, závěr je věnován přímluvné modlitbě a požehnání. Duchovní část setkání připravuje farář Tomáš Drobík, který se rovněž věnuje pastoraci těchto křesťanů a publicitě okolo tématu homosexuálních křesťanů v církvi. Ve druhé, neformální části, hovoří pozvaní hosté rozličných zájmů a povolání jako byli například filosof Petr Příhoda, psychiatr Prokop Remeš nebo psycholog Pavel Říčan. Všeobecně viditelná byla účast sdružení Logos na konání loňského červnového Setkání křesťanů 2005 v Praze.

DALŠÍ AKTIVITY V NAŠEM KOSTELE
Ve své zprávě jsem hovořil o bohoslužbě jako základu sborového života, který dotvářejí biblické hodiny pro mládež a pro dospělé, o klubu Benjamin pro nejmenší, o práci v několika pavilonech bohnické léčebny, v hospicu Štrasburk a v čimickém Domově důchodců, o ekumenické česko-korejská bohoslužbě, aktivitách okolo Občanského družení Logos nebo o podpoře činnosti Diakonie v Ďáblicích. Dále mohu hovořit o dlouhodobé smlouvě s ředitelstvím Diakonie, podle níž bývají ve všedních dnech v prostorách našeho kostela semináře, nebo o tom, že zde nahrávalo houslové Stamicovo kvarteto, cembalistka Sylvia Georgieva a koncertovaly další komorní a pěvecké soubory. I vloni měla v našem kostele divadelní představení a výchovné koncerty zdejší Základní škola. Za tím vším se skrývá mnoho organizační i fyzické práce. Kromě toho ve sborovém areálu máme pokoje pro hosty, které musí někdo ubytovat, pro ně vyprat a nachystat povlečení, umýt nádobí, všechno to domluvit a zařídit. Není tedy divu, že sbor má k řešení všech povinností spojených s chodem areálu čtyři zaměstnance s různou úrovní pracovních úvazků. Jsou to Josef Jeřábek, Vlaďka Štorková, Olga Poláková a Eliška Erdingerová. Sestra farářová Erdingerová plní z rozhodnutí staršovstva funkci manažerky provozu. Podobnou práci vykonávala několik let jako ředitelka Diakonie v Brně. Sbor spolupracuje s Občanským sdružením Fokus Praha, jehož psychiatrickým klientům nabízí zaměstnání - převážně v podobě úklidových prací - a vytváří tak pro ně jakýsi můstek ke vstupu do běžného života. Dodejme, že vloni byla zahájena závěrečná etapa dostavby sborového domu, o čemž se můžete přesvědčit pohledem do zahrady vedle kostela.

SLOVO NA ZÁVĚR
Děkuji členům našeho sboru za práci, kterou vykonávali v rámci seniorátu. Na konventu nás zastupovali Jan Bouček a Josef Jeřábek, náhradníky byli Vlasta Rejentová a Pavel Veselý. Vlasta Rejentová je členkou seniorátního stavebního odboru, Olga Poláková je seniorátní účetní a členkou ekonomického odboru Synodní rady. Marie Danielová je členkou představenstva Diakonie SKP v Praze.

Poděkování náleží také manželům Kefurtovým za pravidelnou květinovou výzdobu kostela, Petře Fischerové za pohlednice a další výtvarnou spolupráci, Janě Plevové za pomoc ve sborové kanceláři, celé rodině Polákových a Josefu Jeřábkovi za technické zajištění nedělní bohoslužby, a všem sestrám a bratrům, kteří přivážejí do shromáždění ty starší členy sboru, pro které by jinak cesta byla příliš náročná. V loňském roce vyšla především obětavosti Jana Boučka čtyři čísla sborového časopisu Terasa a díky péči Tomáše Drobíka, Jana Boučka a Jana Poláka byly nově vytvořeny webové stránky, které prostřednictvím internetové sítě informují o životě U Jákobova žebříku širší veřejnost.

Pavel Veselý
kurátor


zpět ...
© 2005 archa.cz