0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Zpráva staršovstva o životě sboru za rok 2016
Milé sestry, milí bratři. Staršovstvo předkládá zprávu o životě Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 8-Kobylisích za rok 2016, která byla schválena staršovstvem sboru na řádné schůzi 6. března 2017 a je uveřejněna na veřejně přístupné nástěnce v kostele a zde, ve sborovém časopise Terasa.

Důležité události v roce 2016
10. dubna 2016 proběhla při sborovém shromáždění volba presbyterů do nového staršovstva, do kterého byli poprvé zvoleni i zástupci korejské části sboru. Práce se ujali sestry a bratří: Jan Bouček, Hana Dobrovodská, Vladislav Ferst, Jiří Holý, Jan Hon, Petr Kolínský, Hyunwoo Lee, Beatrice Okiga, Jan Polák, Vlasta Rejentová, Jan Šotola, Changryeol Ye, náhradníky jsou: Miloš Fridrich, Helena Hromádková, Jakub Roskovec a Vladimíra Štorková a Milan Kovář jako hostující náhradník. 22. května složilo nové staršovstvo slib do rukou br. seniora Romana Mazura a dodatečný slib dvou presbyterů 19. června do rukou br. f. Erdingera. Jsem ráda, že se podařilo motivovat nové lidi ke službě, která je v našem sboru velmi široká. Od 1. června musíme zajišťovat činnosti související se správou domů a ubytováním, s prací ve farní kanceláři, v Komunitním centru, při biblických hodinách dětí. To vše v důsledku odchodu ses. Elišky Erdingerové do důchodu. V srpnu pak skončil kazatelskou službu v našem kostele br. f. Miroslav Erdinger. Od 1. září tedy máme jen jednoho faráře br. Ondřeje Koláře. Činnosti, které vykonávali faráři dva, nelze z časových důvodů vykonávat osobou jednou. Proto staršovstvo na svých zasedáních zvažovalo úpravu rozsahu činností mimo půdu sboru, které však vypovídají o charakteru našeho sboru. Není proto jednoduché ve věci rozhodnout a tak proces, zda omezíme aktivitu br. faráře Ondřeje Koláře mimo sbor, či budeme hledat faráře druhého, či pastorační pracovnici, případně některé činnosti delegovat na jednotlivé farníky sboru jako dobrovolnou činnost, ještě není ukončen. Dále se v minulém roce začal projevovat nedostatek učitelů nedělní školy. Příprava ke službě učitele nedělní školy je náročná, zabere poměrně dost času a při dlouholeté službě se člověk může cítit vyčerpán. Proto je třeba navýšit, případně obměnit, počet učitelů, aby se mohli ve službě střídat a mohli čerpat duchovní sílu účastí při bohoslužbách.

Bratr farář Kolář v listopadu ukončil administraci sboru v Libčicích.

Kromě zdejší budovy a zahrady vlastní také farní sbor objekt bývalé modlitebny na Klapkově ulici. Stavební stav objektu není dobrý a staršovstvo se začíná zabývat otázkou dlohodobější koncepce využití této nemovitosti.

Korejská část sboru
Farní sbor působí v kostele U Jákobova žebříku společně s komunitou korejských a japonských křesťanů žijících v Praze, kteří ke své sborové činnosti využívají místnosti v prvním poschodí sborového domu a k nedělním bohoslužbám prostory kostela. S výjimkou prázdnin se každou první neděli v měsíci v půl desáté dopoledne konaly společné mezinárodní bohoslužby. Vykonávaly se česky a korejsky a jejich trvalou součástí se stalo čtení Písma také v japonštině. Při společných mezinárodních bohoslužbách, které vykonávali faráři Ondřej Kolář, Kwang-Hyun Ryu a Shinil Son, se vždy konalo vysluhování sv. Večeře Páně. Samostatné korejské bohoslužby, při kterých jedenkrát kázal br. f. Kolář, se konaly v dalších nedělích vždy v půl dvanácté a ve dvě hodiny odpoledne na ně navazovaly bohoslužby japonské. Po mezinárodních bohoslužbách pokaždé připravili členové korejské komunity v zadní části kostela malé pohoštění. Sestry a bratři z korejské části sboru se během týdne scházeli v kostele k dalším vlastním sborovým aktivitám. Korejský farář Kwang-Hyun Ryu i japonský farář Shinil Son jsou zaměstnanci sboru.

Spolupráce s dalšími subjekty v prostorách sborového domu
V prvním poschodí fary pracovala také nezisková organizace nazvaná Středoevropské centrum misijních studií, zaměřená na misiologickou činnost v Evropě.

Od roku 2006 působí na půdě Farního sboru Komunitní centrum, které jednou měsíčně pořádá odpolední Kavárničky pro seniory, podílí se na činnosti mateřského centra Benjamin a na organizaci sborových besed. Prostředky na činnost několikrát získalo úspěšně podanými granty. O činnosti Komunitního i Středoevropského centra hovoří samostatná zpráva Komunitního centra U Jákobova žebříku.

Kobyliský sbor téměř dvacet let poskytuje své prostory a všeobecnou podporu křesťanům s homosexuální orientací, kteří jsou členy Občanského sdružení LOGOS. Scházeli se každou první neděli v měsíci odpoledne. Duchovní část setkání připravoval bratr farář Ondřej Kolář za spolupráce člena LOGOSu br. faráře Tomáše Adámka. Od září oslovují duchovní z jiných církví vstřícných k LOGOSu.

Psychiatrická nemocnice
Faráři farního sboru Miroslav Erdinger a Ondřej Kolář pracovali nejen v kostele U Jákobova žebříku, ale také mezi pacienty Psychiatrické nemocnice v Bohnicích (dále jen PN), ve které byly členy týmu Spirituální péče a v jehož rámci se podíleli na skupinovém pastoračním sezení na oddělení závislostí, v doléčovacím pavilonu psychicky nemocných, prováděli pastorační péči na oddělení ochranné léčby nebo v pavilonu interny, a na přání pacientů vykonávali individuální návštěvy na dalších odděleních. Ve druhé polovině roku, po odchodu br. f. Erdingera, vykonával br. f. Kolář, kromě individuálních návštěv, pastorační setkávání především na oddělení interny č. 22.

Kolegové a personál v nemocnici příznivě hodnotili fakt, že působili nikoliv za plat, ale z pověření staršovstva v rámci svého farářského úvazku. V kostele sv. Václava v areálu bohnické nemocnice se konaly bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně každou středu odpoledne kromě Vánoc. Vykonával je bratr farář Ondřej Kolář, kterého pětkrát zastoupil br. Jan Ratiborský. Bohoslužby se uskutečnily padesátkrát. Na popeleční středu, jako každoročně, sloužil br. Kolář ekumenickou bohoslužbu spolu s br. f. Janem Kofroněm.

Po celé letní prázdniny vykonávali bratři faráři bohoslužby nejen v kostele U Jákobova žebříku, ale i v kostele sv. Václava v areálu Psychiatrické nemocnice v Bohnicích.

Bratrská škola
Farní sbor v Kobylisích je také patronem Bratrské školy v Holešovicích. Miroslav Erdinger a Ondřej Kolář vykonali pro žáky a učitele školy bohoslužby jednak při zahájení a při ukončení školního roku v areálu školy, jednak v době postní a adventní v našem kostele. Ondřej Kolář vyučuje 6x měsíčně ve škole náboženství a zároveň vykonává funkci spirituála. Spolupráci sboru s Bratrskou školou v Holešovicích považuje staršovstvo za významnou součást působení farářů mimo kobyliský sbor.

Slunečnice
Působištěm Farního sboru je i Domov seniorů „Slunečnice“ v Čimicích. Vloni tam br. f. Erdinger vykonával nejen pro seniory z Domova, středeční dopolední bohoslužby včetně velikonočního programu se sváteční promluvou. Při některých z nich sestra Eliška Erdingerová doprovázela sborový zpěv na klavír. Od září převzal službu br. Jan Hon včetně adventního programu se zvěstí o narození Krista, s účastí dětí z Bratrské školy a s koledami zpívanými i obyvateli Domova.

Adopce na dálku
Náš sbor stále přispívá na dvě adoptivní děti. Jsou to dívky Anitha D´Souza z oblasti Karnataka a Femina Suzan z Tamil Nadu v Indii. Oběma dívkám jsme poskytli slíbené finanční prostředky a také s nimi udržovali písemný kontakt. Chlapec Amos Kizza z africké Ugandy, kterému jsme v minulých letech též přispívali na vzdělání, v minulém roce pro vyšší věk do tohoto programu již být nemohl být zahrnut.

Polévka
Sbor pokračoval v akci „polévka pro potřebné“. V garanci člena sboru Lukáše Kaliny jsme během roku v 29 čtvrtečních podvečerech uvařili a před hlavním nádražím rozdali bezdomovcům pokaždé přibližně 100 porcí polévky, nebo namazaných chlebů. Do akce se zapojili také členové korejské komunity a LOGOSU. Na suroviny jsme vypsali finanční sbírku.

Sbor i nadále pomáhá při komunikaci s úřady Petře Fischerové, akademické malířce, jejíž kresby můžeme vidět v časopise Český bratr.

Pravidelná setkání v kostele U Jákobova žebříku
Každé pondělí odpoledne se kromě prázdnin konaly schůzky mateřského klubu Benjamin vedeného ses. Eliškou Erdingerovou, a od září ses. Gabrielou Bílkovou. Tyto schůzky byly příležitostí k setkání nejen členek sboru, ale také maminek s dětmi mimo církev, pro které měly chvíle prožité v našem kostele až pastorační charakter.

V úterý večer se scházely střídavě skupiny mládeže a tzv. střední generace, které vedl bratr farář Kolář. Na schůzky mládeže chodili v průměru čtyři účastníci, na střední generaci deset.

Ve středu odpoledne se do konce června konaly pod vedením bratra faráře Erdingera biblické hodiny pro dospělé, které vždy v první středě v měsíci vystřídala Kavárnička, oblíbené neformální setkání s pohoštěním a víceméně společenským programem. Od září se po dohodě s účastníky konaly jen každou první středu setkání Kavárničky s br. f. Kolářem, případně s hosty.

Během roku se ve středu, nebo v jiný vhodný den, uskutečnilo několik zajímavých besed nebo koncertů. Informace je obsažena v samostatné zprávě Komunitního centra U Jákobova žebříku.

Ve čtvrtek odpoledne se scházel pěvecký kroužek Contiola Jacobi, který vedla Eliška Erdingerová, od září ses. Daniela Tinková. Večer pak byl věnován biblické hodině s účastí 12–20 přítomných, kterou vedl br. f. Kolář, občasně také bří. faráři Miloš Rejchrt a Jiří Hoblík, případně br. Jan Hon. Po biblické hodině se vžilo společné posezení dole v jídelně. V červnu jsme opět uspořádali tzv. výjezdní biblickou, letos to bylo 16. června do restaurace BEHSUD v ulici V Tůních, provozovanou afgánskou uprchlickou rodinou.

V pátek odpoledne měly biblickou hodinu děti pod vedením ses. Erdingerové, od září ses. Lebedové. V září br. f. Kolář v tomtéž čase zahájil dvouletou přípravu na konfirmaci s účastí 5 českých dětí. Vedle toho se zvlášť scházejí 4 korejští konfirmandi pod vedením br. f. Ryu. Jednou za čas se koná společné setkání českých a korejských konfirmandů.

V sobotu dopoledne se v průběhu roku konaly dvě brigády zaměřené na úklid bohoslužebného areálu a péči o zahradu.

Třikrát se v sobotu odpoledne konaly výtvarné dílny.

Komunitní centrum zahájilo v listopadu cyklus sobotních přednášek s diskusí nazvaný Snídaně s hostem.
V neděli to byla již výše zmiňovaná bohoslužebná shromáždění. Pěvecký kroužek Contiola Jacobi a houslový kvartet v průběhu roku několikrát vystoupily při bohoslužbách i při Noci kostelů.

Tradicí se stalo pořádat Mezinárodní den vždy první květnovou neděli se společným obědem připraveným korejskými sestrami. České sestry oběd doplnily o doma upečené moučníky.

Dlouhou tradici má také „bazar jídel“, na kterém se podílejí Korejci, Japonci a Češi a který se koná vždy v sobotu před 1. adventní nedělí od 12 hod. Jeho účastníci v roce 2016 utratili za pohoštění 29 765 Kč. Jako v minulých letech jsme za tento výnos z prodeje koupili přes sto dárků pro pacienty chronických oddělení PN v Bohnicích. Účastníci čtvrteční biblické hodiny a Logosu dárky zabalili a opatřili jmenovkami podle prověřeného systému, který připravili Rut a Petr Kolínští. Členové sdružení LOGOS pak pro všechny připravili v jídelně pohoštění. Na Štědrý den předali dárky pro pacienty nemocnice bři. faráři Kwang-Hyun Ryu, Shinil Son a Ondřej Kolář. Nevyčerpané peníze se převedly do Fondu pro práci v PN Bohnice.

Statistika
V kostele U Jákobova žebříku se vloni konaly služby Boží s průměrnou účastí 73 farníků 57x, při nichž byla pětadvacetkrát vysluhována sv. Večeře Páně. Mezinárodní bohoslužby se konaly desetkrát.

K dětským bohoslužbám, neboli k nedělní škole, se děti sešly 38x. Vedli je Jan Bouček, Jan Šotola, manželé Lebedovi, manželé Beranovi a Anna Boučková. Ta také každou první neděli v měsíci připravovala s paní farářovou Yeon Sil Cheong program pro korejsko-českou nedělní školu.

V roce 2016 kázali v Kobylisích 18x Miroslav Erdinger a 31x Ondřej Kolář, dvakrát Jiří Hoblík a Kwang Hyun Ryu, jednou Miloš Rejchrt, seniorátní farář Jakub Malý, Pavol Bargár a japonský farář Sinil Son. Po bohoslužbách, ať českých nebo korejských, se vžilo společné posezení v jídelně nebo přísálí, přes léto také na zahradě kostela.

V loňském roce faráři U Jákobova žebříku vykonali dvě svatby a osm křtů. Navždy se však také rozloučili se sestrou Ludmilou Setunskou a Vladislavem Ferstem. Do farního sboru se přihlásilo 7 farníků, vč. 2 dětí, ale současně se jich též 7 odstěhovalo.

V přípravě a přednesení sborových oznámení se střídali 10x Pavel Veselý a 20x Vlasta Rejentová, 19x Jan Hon, 3x Jan Polák, 2x Vladislav Ferst, 2x byly bohoslužby bez ohlášek a 1x Ondřej Kolář. Během roku jsme 36x vyznávali Apoštolské vyznání víry, 5x jsme zpívali vyznání Nicejsko-cařihradské, 2x píseň 605 začínající slovy My vyznáváme, jedenkrát píseň 602 Svou víru s nadějí a 152 Věříme srdečně v jediného Boha, a 12x byly bohoslužby bez Creda. Vloni jsme při bohoslužbách zpívali celkem 26 různých žalmů a 161 písní, při kterých zpěv shromáždění doprovázel 45x Jiří Polák, 6x Eliška Erdingerová a 6x Pavel Veselý.

Mimořádná setkání
V lednu jsme se zúčastnili shromáždění v katolické farnosti sv. Terezie v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Výkladem slova Božího posloužil br. f. Miroslav Erdinger.

V únoru v našem kostele probíhal 3. česko-korejský den mladých křesťanů s názvem Žít ve světě jako mladý křesťan.
Před zahájením postního období proběhla tradiční čtvrteční biblická hodina s účastí dětí s masopustními maskami, zpěvy a pochoutkami.

V březnu se uskutečnila tradiční předvelikonoční výtvarná dílna. Dětmi i rodiči vytvořené dílo – malované podobenství o milosrdném Samařanovi, bylo oceněno v soutěži pořádané městskou částí Praha 8.

V neděli 20. března se konalo Výroční sborové shromáždění, které bylo součástí bohoslužeb.

Společné prožívání velikonočních svátků jsme, jako už poněkolikáté, zahájili na Zelený čtvrtek čtením Pašijí a sederovou večeří s účastí našich farníků i hostů. Bohoslužby z Velikonoční neděle 27. března byly přenášeny Českým rozhlasem.

Ve středu 23. března vykonali oba faráři farního sboru velikonoční bohoslužby pro děti a učitele Bratrské školy.

10. dubna bohoslužby pokračovaly volbou staršovstva při volebním sborovém shromáždění. Několik farníků s hlasovným právem využilo novinku církevního zřízení a hlasovalo korespondenčně. Při zahajovacím zasedání nově zvoleného staršovstva 11. dubna byli navrženi a v tajné volbě zvoleni ses. Vlasta Rejentová kurátorkou a náměstkem br. Jan Hon. Dále byli navrženi a zvoleni zástupci sboru do Konventu Jan Bouček a Jan Hon, náhradníci Vladislav Ferst a Jan Polák, do Jeronymovy Jednoty Vlasta Rejentová a jako náhradník Jan Šimša.

V úterý 19. dubna měla v našem kostele koncert ZUŠ z Klapkovy ulice a následující sobotu byla brigáda na zahradě.

Při bohoslužbách 24. dubna se Eliška Erdingerová rozloučila s činností dirigenta pěveckého kroužku Conciola Jacobi.

V neděli 1. května po mezinárodních bohoslužbách následovalo tradiční společné posezení s občerstvením a program pro děti. Jak se stalo zvykem, Korejci připravili korejské pokrmy a Češi sladkosti. Současně jsme si mohli koupit zboží z obchůdku Jeden svět.

27. května nám předvedly své umění mladé umělkyně souboru Pro Arte Bohemika při Benefičním koncertu pro Nepál.
Koncem května naši mládežníci a třicátníci stěhovali ses. Petru Fischerovou z Malé Strany do Dejvic, protože musela uvolnit byt v Karmelitské ulici.

V pátek 10. června jsme se opět zapojili (Češi, Korejci i Japonci) do celostátní akce Noc kostelů za účasti přibližně 200 návštěvníků. V přísálí byla vernisáž výstavy obrazů na téma Jákobův žebřík z řad našich i mimocírkevních umělců.

Třetí červnový víkend strávila skupina rodičů s dětmi z kobyliského sboru v evangelické faře v Křižlicích v Krkonoších.

V sobotu 10. září v rámci Dnů evropského dědictví byl náš kostel otevřen a našlo si do něj cestu celkem 37 návštěvníků. Místo společného pobytu v Bělči jsme uspořádali v sobotu 17. září sborový den zde ve sborových prostorách s programem pro děti i dospělé a společným africkým obědem. Několik českých a korejských dětí v kostele přenocovalo.

V září a říjnu byla natřena ochranným nátěrem dřevěná fasáda nástavby bytů ve 3. podlaží sborového domu. Rovněž byla provedena oprava a nátěr podlahy, včetně, výmalby a dalších drobných oprav v bytě uvolněného br. f. Erdingerem.
V říjnu bylo v našem kostele U Jákobova žebříku Setkání zrakově postižených a jejich přátel pořádaný Diakonií ČCE – středisko pro zrakově postižené.

V sobotu 15. října odpoledne se uskutečnila další výtvarná dílna pro děti a hravé dospělé na téma Doba Karla IV.
5. listopadu proběhla pod záštitou Komunitního centra v kostele první Snídaně s hostem na téma Uprchlíkům otevřeno, pro členy sboru i širokou veřejnost.

V neděli po mezinárodní bohoslužbě jako každoročně k nám zavítal Obchůdek jeden svět a odpoledne část našich farníků odjela do Mělníka na instalaci br. f. Erdingera. Zazpívala tam také sbor Conciola Jacobi.

Tradiční bazar jídel se uskutečnil v sobotu 26. listopadu, výtěžek jako každoročně byl použit k nákupu vánočních dárků pacientům bohnické psychiatrické nemocnice. Odpoledne pak navázalo výtvarné odpoledne s vázáním adventních věnců a výrobou vánočních ozdob.

První adventní neděli zazpíval korejský pěvecký sbor v kostele sv. Václava v areálu PN.

Ve farní kanceláři se hromadily krabice od bot s drobnými dárky pro děti ze sociálně slabých rodin. Ty pak br. Bouček odvezl do sběrného střediska Diakonie.

V prosinci se v kostele sešli bratří faráři a sestry farářky Pražského seniorátu ke své pastorální konferenci, na kterou náš sbor zajistil občerstvení.

Pro obyvatele Slunečnice uspořádal br. Jan Hon adventní slavnost s vystoupením žáků z Bratrs­ké školy.

V neděli 18. prosince byly bohoslužby s účastí dětí a zpěváků.

V úterý 20. prosince zahráli žáci Bratrské školy vánoční hru v Salesiánském divadle, hudebně se na ní podíleli také bří f. Miloš Rejchrt a Ondřej Kolář.

Sváteční bohoslužby byly v sobotu 24. prosince, tzv. půlnoční, na Hod Boží vánoční 25. 12., v den mučedníka Štěpána 26. 12. a na Nový rok v neděli 1. ledna 2017.

Provoz kostela U Jákobova žebříku
Zaměstnanci sboru byli Eliška Erdingerová, která měla na starosti správu a provoz domu, Olga Poláková, spravující ekonomickou a účetní stránku sboru. Technické problémy řešil a údržbářské práce prováděl bratr Jiří Suk. Správu a provoz domu po odchodu ses. Erdingerové zajišťovali mimo své vlastní zaměstnání bří. Jan Polák, Jan Bouček, Milan Kovář a Jakub Roskovec. Úklid a pokojské práce vykonávala Antonina Yershova.

Dodatek zprávy staršovstva
Výroční sborové shromáždění dne 21. března 2010 usnesením uložilo staršovstvu doplnit výroční zprávu formou dodatku o stavu projektu dostavby sborového domu s rekapitulací dosavadních kroků. Staršovstvo tímto dodatek předkládá. Vzhledem k časovému odstupu od usnesení je rekapitulace zpracována za období od roku 2005 až do roku 2016 včetně. Dodatek najdete zde na webových stránkách, v záložce Kdo jsme/Projekty.

Poděkování
Poděkování vyslovme všem, kdo v neděli před bohoslužbami a ve středu před Kavárničkou přiváželi vlastními automobily do shromáždění méně pohyblivé sestry a bratry, manželům Kefurtovým za květiny na stůl Páně, Janě Plevové za vedení sborové kartotéky, za koláče a jiné občerstvení připravované našimi farníky pro různé příležitosti, Janu Boučkovi za Terasu a řadu dalších věcí, a spolu s Janem Polákem a Jitkou Boučkovou za péči o naše webové stránky. Janu Polákovi za univerzální péči o věci sborové vč. statistiky. Sestrám a bratrům výtvarně zdatných za jejich přípravu výtvarných dílen. Nesmíme zapomenout na mnoho jiných za veškerou nezištnou pomoc v případě potřeby.

Konkrétní účastí každého z nás na činnosti sboru a s přímluvnými modlitbami může, přes veškeré starosti, náš sbor vzkvétat ke cti a chvále Páně.

Vlasta Rejentová, kurátorka a Staršovstvo Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 8 – Kobylisích


zpět ...
© 2005 archa.cz