0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Zpráva staršovstva o životě sboru za rok 2011
Milé sestry, milí bratři. Předkládáme vám zprávu o životě farního sboru Českobratrské církve evangelické U Jákobova žebříku v Praze 8 Kobylisích za rok 2011, schválenou staršovstvem sboru na řádné schůzi 12. března 2012.
I v minulém roce sbor pokračoval v tom, co považuje za své hlavní poslání, totiž šíření a přijímání slova Božího ve společenství sester a bratří v Kristu. Snažil se být otevřený vůči příchozím nejrůznějšího vyznání, rozličné barvy pleti nebo kulturního zázemí.
Kobyliský sbor pokračoval ve společném vy­užívání kostela U Jákobova žebříku s komunitou korejských křesťanů žijících v Praze, kterým k jejich sborové činnosti nadále poskytoval shromažďovací i kancelářské místnosti v prvním poschodí fary a k nedělním bohoslužbám jim dával k dispozici prostory kostela. Každou první neděli v měsíci s výjimkou prázdnin se v půl desáté dopoledne konaly
společné mezinárodní ekumenické bohoslužby konané v korejštině, jejichž trvalou součástí se stalo čtení Písma v japonštině a mongolštině. Součástí společné bohoslužby vždy bylo vysluhování sv. večeře Páně. Bohoslužby vykonávali faráři české části sboru a korejský farář Jong Sil Lee. V dalších třech nedělích se konaly samostatné korejské bohoslužby vždy v půl dvanácté. Na ně ve dvě hodiny odpoledne navazovaly bohoslužby v japonštině a v půl čtvrté bohoslužby v mongolštině. Po ekumenických bohoslužbách bylo v přísálí pokaždé připraveno malé pohoštění. Sestry a bratři z korejské komunity se v týdnu scházeli k biblické hodině pro dospělé, pro mládež, a k dalším vlastním sborovým akcím.
Mimořádnou oblibu si získaly nyní už tradiční jarní mezinárodní den a podzimní bazar jídel. V prvním případě jsme se sešli v neděli 5. 6. a po společných bohoslužbách a po krátkém časovém intermezzu jsme v poledne modlitbou zahájili hodování nad jídly, která připravily korejské a české sestry. Velmi jsme při tom ocenili upravené prostředí atria za jídelnou a celé farní zahrady. Bazar jídel, která tentokrát uvařili a upekli Korejci, Japonci, Mongolci a Češi, se konal v sobotu 26. listopadu. Výnos z prodeje jídel a pochutin stejně jako v minulosti posloužil k nákupu adresných dárků pro pacienty chronických a gerontopsychiatrických oddělení Psychiatrické léčebny Bohnicích. Seznam obdarovaných připravil personál léčebny a člen našeho sboru bratr Ondřej Plecháček. Dárky za větší část výtěžku nakoupili členové staršovstva, menší část získaných prostředků zůstává na účtu pro případné další výdaje související s činností Farního sboru v léčebně. Dárky zabalili a jmenovkami opatřili účastníci předvánoční čtvrteční biblické hodiny. Před Štědrým večerem je pacientům léčebny předali faráři sboru.
Statutárním farářem a druhým farářem sboru byli nadále Miroslav Erdinger a Miloš Rejchrt. Bratr Rejchrt ovšem jen do 30. listopadu, kdy odešel do důchodu. Funkci pastorační pracovnice v desítkách rozhovorů, návštěv sociálně potřebných, i péčí o nejmenší a školní děti, po celý rok plnila sestra Eliška Erdingerová.
V prvním poschodí fary pracovala nezisková organizace zaměřená na misiologii ve střední a východní Evropě, nazvaná Středoevropské centrum misijních studií.

– – – – – –

Zmínka o tom, že bratr farář Rejchrt ukončil v našem sboru svůj stálý pracovní úvazek, vyvolává potřebu informovat shromáždění o výběru a volbě nového druhého faráře. Je potřeba říct, že díky vzácné shodě několika okolností náš výběr probíhal rychle a ve velmi otevřených podmínkách. Staršovstvo se velmi záhy shodlo na osobě Ondřeje Koláře, mladého faráře z Brna. Bratr Kolář se svou ženou Kornélií a dcerou Sofií navštívili náš sbor kromě jiného v neděli 22. května, kdy bratr farář kázal a vedl pak rozhovor se členy staršovstva, 25. září se oficiálně představil sboru vedením celých bohoslužeb. V neděli 23. října byl při mimořádném volebním shromáždění zvolen druhým farářem kobyliského sboru. Do funkce nastoupil 1. prosince 2011.
Začal působit nejen ve sboru, ale také mezi pacienty Psychiatrické léčebny v Bohnicích. Tato činnost je dalším charakteristickým rysem práce kobyliského sboru. V areálu léčebny stojí kostel sv. Václava, ve kterém se konaly každou středu v půl čtvrté odpoledne bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně. Vykonával je bratr farář Miloš Rejchrt, kterého výjimečně zastoupil bratr farář Miroslav Erdinger.
Oba naši faráři jsou členy týmu Spirituální péče, kde působili nikoliv za plat nebo za honorář, ale v rámci svého farářského úvazku. Podíleli se na skupinovém pastoračním sezení na oddělení závislostí, v doléčovacím pavilonu psychicky nemocných, prováděli pastorační péči na oddělení ochranné léčby, a na přání pacientů vykonávali individuální návštěvy na dalších odděleních. Miroslav Erdinger vykonával pravidelná pastorační setkání především na oddělení sexuálních deviací. Všem těmto náročným setkáním se faráři věnovali vždy ve čtvrtek a v pátek a během roku jich každý vykonal přibližně čtyřicet. O své práci pravidelně informovali presbytery na schůzích staršovstva.
Dalším působištěm Farního sboru mimo areál kostela je Domov důchodců „Slunečnice“ v Bohnicích. Vloni tam bratr farář Erdinger vykonal desetkrát bohoslužby, při kterých pastorační pracovnice Eliška Erdingerová doprovázela sborový zpěv na klavír. Třikrát se konal biblický program v odpolední Kavárničce, významná byla setkání o velikonocích a v adventu. Adventní setkání pro celý domov se konalo 19. prosince odpoledne, kdy program vytvořilo kázání bratra faráře Erdingera, zpěv sestry farářové Erdingerové s doprovodem bratra kurátora Veselého, a pěvecké vystoupení dětí z Bratrské školy, které zazpívaly Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Spolupráce sboru s Bratrskou školou v Holešovicích považuje staršovstvo za významné působení farářů mimo Kobylisy.

– – – – – –

Kobyliský sbor více než patnáct let poskytuje své prostory a přátelskou podporu členům Občanského sdružení LOGOS, což jsou
křesťané s homosexuální orientací. Po přijetí zákona o registrovaném partnerství se atmosféra ve společnosti vůči této menšině změnila a členové společenství LOGOS se více než dříve integrují s většinovou populací. Scházeli se každou první neděli v měsíci odpoledne, tedy v den konání česko-korejské bohoslužby. Duchovní část setkání připravovali Miloš Rejchrt a posléze Ondřej Kolář. V minulé zprávě staršovstva jsme konstatovali, že LOGOS už tolik ochranu našeho sboru vůči většinové společnosti nepotřebuje, což se projevovalo tím, že předloni jeho schůzky byly méně časté a účastnilo se jich stále méně lidí. Nyní zjišťujeme, že se v posledních měsících aktivita společenství opět zvětšuje. Velmi osobní a přátelské bylo setkání s pohoštěním, připravené členy LOGOSU pro účastníky čtvrteční biblické hodiny, kteří balili dárky pro pacienty léčebny.

– – – – – –

V pondělí v 15.45 hodin se s výjimkou svátků a školních prázdnin konaly biblické hodiny pro děti, které vedla pastorační pracovnice Eliška Erdingerová. Ve středu ve dvě hodiny odpoledne se konaly biblické hodiny pro dospělé, které vedl převážně bratr farář Erdinger. Výjimkou byla vždy druhá středa v měsíci, kdy se ve dvě hodiny odpoledne konala Kavárnička nejen pro seniory. Bývá to neformální setkání s malým pohoštěním a víceméně společenským programem, který připravoval a vedl bratr farář Erdinger. Každou sudou středu v měsíci v deset hodin dopoledne, opět kromě prázdnin a svátků, konaly se schůzky mateřského klubu Benjamin, vedeného sestrou Erdingerovou a bratrem Erdingerem. Do Benjamina chodí se svými malými dětmi členky sboru, ale také maminky mimo církev, pro které mají tato setkání pastorační a někdy až misijní charakter. Ve středu v půl čtvrté odpoledne se pravidelně s výjimkou dvou letních prázdninových měsíců konaly v areálu Psychiatrické léčebny v úvodu zmíněné bohoslužby, které vykonával bratr farář Rejchrt, od prosince pak Ondřej Kolář.
Ve čtvrtek v pět hodin odpoledne se scházel přibližně dvanáctičlenný pěvecký kroužek, vedený Tomášem Najbrtem. Čtvrteční večer od půl sedmé byl věnován biblické hodině, kterou vedl Miloš Rejchrt, od prosince Ondřej Kolář, zástupně pak taky bratři Jan Hon a Miroslav Erdinger. Po biblické hodině se vžilo sborotvorné posezení dole v jídelně. Ve středu večer bývají přibližně jednou do měsíce besedy, na kterých se podílí i Komunitní centrum U Jákobova žebříku.

– – – – – –
Ve starých Ďáblicích nadále funguje pracoviště Střediska křesťanské pomoci Diakonie, vůči jehož činnosti cítil kobyliský sbor od počátku jistou odpovědnost. Tento rys se z naší sborové práce vytratil v okamžiku, kdy dvě členky našeho sboru odešly do důchodu a přestaly mít vliv na činnost střediska. Nadále platí, že bychom měli víc dbát na to, aby práce pečovatelek stále měla diakonický charakter. Nyní se vazba na ďáblické pracoviště Diakonie projevuje jen prostřednictvím adventní promluvy bratra faráře Erdingera na každoročním hudebním odpoledni, což nenaplňuje původní myšlenky a záměry. Vloni se adventní setkání konalo ve středu 7. prosince v 18 hodin.

– – – – – –

Náš sbor působí v poměrně rozlehlém areálu, který obsahuje kostel a přísálí, kanceláře české a korejské části sboru, zahradu, dva byty, v suterénu kuchyňku s jídelnou, prostor pro děti z Benjamina, pokoje k ubytování hostů, dvě garáže, technické a provozní místnosti. V pokojích je celkem 19 lůžek a jejich kapacita byla v průběhu roku využita přibližně z jedné třetiny. Je to důsledek nadbytku ubytovacích možností v celé Praze. Přesto jsme nadále usilovali ubytování udržet a pokud síly stačí, také je rozvíjet. Jde o to, že získané prostředky spolu s výnosem z pronájmu našeho majetku na Klapkově ulici pomáhaly nejen modernizovat vybavení a udržovat zařízení kostela a celého sborového domu, ale také například přispívat na zaplacení faktur. Pro zajímavost a pro upřesnění pohledu na to, jaké náklady jsou spojeny s provozem kostela a celého
areálu, uveďme, že vloni jsme spotřebovali elektřinu za 83 tisíc, plyn za 155 tisíc a vodu za 34 tisíc korun.
Loňský rok byl ve sboru velmi bohatý na bohoslužebnou i jinou činnost, takže vyvolával velké nároky na organizační schopnosti staršovstva, na jeho aktivitu, na práci farářů, na účast členů sboru, ale taky na práci a obětavost zaměstnanců farního sboru Olgy Polákové, Vlaďky Štorkové a Elišky Erdingerové. Na počátku roku odešel z místa správce bratr Josef Jeřábek, který v souladu s novou životní rolí otce dvou dětí přijal jiné zaměstnání. Technické problémy a otázky údržby jsme řešili smlouvou s bratrem Josefem Erdingerem, organizační a manažerské povinnosti plně převzala a kvalitně prováděla Eliška Erdingerová. Připomeňme, že v krátké době bylo nutné rekonstruovat bývalý farní byt v prvním poschodí a renovovat kuchyňskou linku v jídelně a kuchyni ve druhém nadzemním podlaží. To všechno se podařilo včas a v dobré kvalitě, aniž by byl ovlivněn termín stěhování rodiny bratra faráře Koláře. Závažná byla také oprava terasy, ze které dlouhodobě protékala do kostela dešťová voda. Tyto rekonstrukce byly náročné nejen organizačně, ale taky finančně. Mohli jsme se do nich pustit především proto, že jsme získali 400 tisíc korun od společnosti Severočeské doly a.s. Byla to odměna za skutečnost, že jsme u vstupních dveří do kostela na čtyři měsíce umístili tabulku s logem společnosti a nápisem Pomáháme.

– – – – – –

Každé první pondělí v měsíci se ke svým řádným schůzím scházelo staršovstvo. V polovině roku z něho odešla Lucie Klára Tóth, která se odstěhovala spolu se svou rodinou do Dobříše. Ve staršovstvu došlo k posunu postoje vůči sborové zahradě, kterou začalo vnímat nikoliv jako stavební prostor, nýbrž jako příležitost ke kultivaci a ke všeobecnému využití. Během roku pak došlo k úklidu stavebního matriálu, k opravě plotu, vysázení živého plotu, úpravě terénu a vysetí trávy. Všechny tato práce vykonali členové sboru brigádnicky, za minimálních finančních nákladů. Na podzim jsme mohli z grantu pro Komunitní centrum, koupit do zahrady pískoviště a lavičky.

V roce 2011 farní sbor nadále podporoval dvě dívky z Indie a mladíka z Afriky, kterým dlouhodobě přispívá především na jejich vzdělání. Jde o Amose Kizzu z africké Ugandy a o dívky Anithu D´Souza z oblasti Karnataka a Feminu Suzan z Tamil Nadu v Indii. Jsou to školáci z projektu Adopce na dálku, kterého se náš sbor účastní. Také vloni jsme projevovali zájem o osud těchto vzdálených dětí nejen finančními dary, nýbrž po celý rok jsme s nimi udržovali živou vzájemnou korespondenci. Farní sbor U Jákobova žebříku je patronem Bratrské školy v Holešovicích. Miroslav Erdinger a Miloš Rejchrt zahájili vstup do loňského školního roku spolu se žáky a učiteli školy ranními bohoslužbami, zúčastnili se kulturního vystoupení dětí, a naopak žáci školy vystoupili na adventním a předvelikonočním odpoledni v bohnickém Domově důchodců, uspořádaném naším sborem.

– – – – – –

V našem kostele se vloni konalo 58 služeb Božích, při kterých byla 27x vysluhována
sv. večeře Páně. V roce 2011 v Kobylisích 22x kázal Miroslav Erdinger, 23x Miloš Rejchrt, 4x Ondřej Kolář, 3x Jong Sil Lee,
2x Jiří Hoblík, 1x bratr O-Čong-Ho, 1x společně Tomáš Adámek a Miloš Rejchrt a 1x Miroslav Erdinger a Ondřej Kolář.
Vloni se uskutečnilo deset mezinárodních bohoslužeb. Během roku jsme 33x vyznávali Apoštolské vyznání víry, 4x jsme zpívali vyznání Nicejsko-cařihradské, 2x píseň 605 začínající slovy My vyznáváme, a 19x byly bohoslužby bez Creda. Vloni jsme při bohoslužbách zpívali celkem dvacet různých žalmů a sto šedesát tři písní, které 40x doprovázel Jiří Polák, 15x hrála Eliška Erdingerová, 2x Josef Marek a 1x Pavel Veselý.
Po bohoslužbách, ať českých nebo korejských, se vžilo společné posezení v jídelně nebo přísálí kostela. Průměrná účast na bohoslužbách činila 76 účastníků, což je stejný počet jako v roce předchozím. V loňském roce faráři U Jákobova žebříku pokřtili čtyři děti, avšak také jsme se navždy rozloučili se třemi členy sboru. Byli to sestra Stanislava Velenová a bratři Karel Setunský a Michal Bočan. Tento souhrn hlavních událostí a důležitých údajů, byl připraven především na základě sborové statistiky, kterou vede bratr Jan Polák. Pro malé děti, které přicházejí do sborového společenství se svými rodiči, konají se během kázání dětské bohoslužby. Vloni byly 24x a vedli je Hana Ratiborská, Jan Bouček, Jan Šotola a Eliška Erdingerová. V přípravě a provedení sborových ohlášení se střídali kurátor Pavel Veselý a místokurátorka Vlasta Rejentová.
Velké zpívání na církevní i světská témata pro členy sboru a pro příchozí jsme uspořádali koncem června a  listopadu. V pátek 21. ledna loňského roku se členové našeho sboru zúčastnili v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů shromáždění v katolické farnosti sv. Terezie. Výkladem slova Božího posloužil bratr farář Miroslav Erdinger. V neděli 20. března jsme připravili Výroční sborové shromáždění. V neděli 17. dubna jsme hostili pěvecký sbor Labyrint, který během bohoslužeb provedl Stabat Mater od Igáce Tůmy. Na Zelený čtvrtek 21. dubna v 18 hodin večer bylo pašijové čtení se společnou večeří seder. 15. května jsme připravili rodinnou neděli, na jejímž průběhu se podílely děti z Benjamina a nedělní školy. V pátek 27. května jsme přijali účast na celonárodní akci nazvané Noc kostelů. Spolu s bratry Korejci a Japonci jsme připravili na páteční večer a část noci bohatý hudební program, který upoutal pozornost nečekaně
velkého počtu návštěvníků.
3.–5. června se v Kobylisích uskutečnila pod vedením seniorátního faráře Mikuláše Vymětala víkendová akce mladší mládeže, na kterou dorazili kromě pražských konfirmandů i účastníci z Prostějova a švýcarského Stansu. V rámci tohoto setkání vystoupil i Tomáš Najbrt s ukázkou svých nástrojů.
V neděli 5. června se po mezinárodních ekumenických bohoslužbách ve dvě hodiny odpoledne konala slavnostní připomínka 40. výročí otevření našeho sborového domu. Velký podíl na přípravě i provedení slavnosti měl bratr Jan Bouček. Ve dnech 9. až 11. září bylo více než 30 členů sboru na společném pobytu v Chotě­boři. Ve čtvrtek 15. září odpoledne se uskutečnilo zpívání na kobyliské vinici rodiny Cífkovy, ve středu 16. listopadu jsme uspořádali hudební večer, který byl zároveň neformálním rozloučením s působením bratra faráře Rejchrta v našem sboru. 17. listopadu se uskutečnilo otevřené setkání členů staršovstva na pozvání rodiny Boučkovy. Hlavním tématem byla úvaha nad potřebností dostavby kostela v původním projektovaném rozsahu. Zásadní diskusi na toto téma vedlo staršovstvu na počátku roku 2012.
Základní škola U školské zahrady připravila pro rodiče a přátele divadelní představení, které se odehrálo v našem kostele. 18. září odpoledne se U Jákobova žebříku konal ekumenický festival Tichý hlas pro Svatou zemi, 27. listopadu přenášeli z našeho kostela pracovníci Českého rozhlasu nedělní bohoslužby, během kterých se s aktivní farářskou službou rozloučil bratr Miloš Rejchrt. V neděli 18. prosince se v rámci bohoslužeb konala dětská vánoční slavnost, kterou pod vedením Elišky Erdingerové tvořivým způsobem provedly děti z nedělní školy a z klubu Benjamin. Na Štědrý den jsme se sešli k  bohoslužbám ve 22 hodin a se starým rokem jsme se rozloučili čtením biblických textů a zpěvem 31. prosince v šest hodin večer.
Nakonec vyslovme poděkování těm, kdo každou neděli a před středeční Kavárničkou přiváželi vlastními automobily do shromáždění méně pohyblivé sestry a bratry, manželům Kefurtovým za květiny na stůl Páně, Janě Plevové za vedení sborové kartotéky, Rut Kolínské za redakci kázání našich farářů rozesílaných e-mailem, Janu Boučkovi za Terasu, a spolu s Janem Polákem a Eliškou Erdingerovou za péči o naše webové stránky. A mnoha jiným, za veškerou nezištnou pomoc.

Staršovstvo Farního sboru U Jákobova žebříku


zpět ...
© 2005 archa.cz