0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Zpráva staršovstva o životě sboru za rok 2010
Milé sestry, milí bratři. Předkládáme vám zprávu o životě farního sboru Českobratrské církve evangelické U Jákobova žebříku v Praze 8 Kobylisích za rok 2010, schválenou staršovstvem sboru na řádné schůzi 7. března 2011.


Shodujeme se v tom, že hlavním posláním sboru je šířit a přijímat slovo Boží a vytvářet společenství sester a bratří v Kristu, otevřené vůči příchozím nejrůznějšího vyznání, rozličné barvy pleti nebo kulturního zázemí. V uplynulém roce stáli v čele sboru faráři Miroslav Erdinger a Miloš Rejchrt. Spravovali sbor spolu se staršovstvem, které po šestiletém funkčním období ukončilo vloni svou činnost, takže bylo zvoleno staršovstvo nové, výrazně obměněné. Jeho novými členy se staly sestry Bohumila Čepová, Hana Dobrovodská, Jitka Ferstová, Eva Spárová a Lucie Klára Toth, a bratři Jan Hon, Petr Kolínský a Jan Šimša. Dalším členy staršovstva byli zvoleni Vlasta Rejentová, Hana Lipavská, Jana Plevová, Vladimíra Štorková, Jan Bouček, Ladislav Csémy, Jiří Holý, Josef Jeřábek, Jiří Polák, Jan Ratiborský, Pavel Veselý. Kurátorem byl zvolen Pavel Veselý.
Kobyliský sbor má řadu charakteristických prvků, které určují povahu sborového života, i jeho působení navenek. Jedním z nich bylo pokračování společného využívání kostela U Jákobova žebříku s komunitou korejských křesťanů žijících v Praze. Kobyliský sbor jim nadále poskytoval první poschodí fary ke sborové činnosti a prostory kostela k nedělním bohoslužbám. Třikrát do měsíce začínaly korejské bohoslužby vždy v půl dvanácté, kdežto každou první neděli v měsíci s výjimkou prázdnin se v půl desáté dopoledne konaly společné korejsko-české bohoslužby. Jejich trvalou součástí se vloni stalo čtení Písma v Japonštině a překlad kázání do Mongolštiny. Součástí společné bohoslužby vždy bylo vysluhování sv. večeře Páně. Bohoslužby vykonávali faráři české části sboru a korejští faráři Jong Sil Lee a Kang Young Lee. Ve druhém případě tomu tak bylo do odtržení části členů korejského sboru a jejich odchodu mimo Kobylisy. Po bohoslužbách bylo v přísálí pokaždé připraveno malé pohoštění. Sestry a bratři z korejské komunity se v týdnu scházeli k biblické hodině pro dospělé, pro mládež, a k dalším vlastním sborovým akcím.
Své trvalé místo v kalendáři sboru zaujímají jarní korejsko-český sportovní den a podzimní bazar jídel. V prvním případě jsme se v neděli 2. června po společných bohoslužbách zúčastnili krátkého sportovního zápolení a her, po kterých bylo v atriu a na sborové zahradě posezení při obědě připraveném z korejských jídel. Bazar jídel, která tentokrát uvařili a upekli Korejci, Japonci, Mongolci a Češi, se konal 27. listopadu. Jeho výnos jako obvykle posloužil k nákupu adresných dárků pro pacienty chronických a gerontopsychiatrických oddělení Psychiatrické léčebny Bohnicích. Seznam obdarovaných připravil ve spolupráci s personálem léčebny bratr Ondřej Plecháček. Dárky za větší část výtěžku nakoupili členové staršovstva. Menší část získaných prostředků zůstává na účtu pro případné další výdaje související s činností Farního sboru v léčebně. Dárky zabalili a popsali účastníci předvánoční čtvrteční biblické hodiny. Před Štědrým dnem je pacientům léčebny předali faráři sboru.
Během roku jezdily vždy v sobotu dopoledne sestry farářové z korejské a japonské komunity na ženské gerontopsychiatrické oddělení, kde spolu s bratrem Hasulkim zpívaly české a korejské písně.
V prvním poschodí fary pracovala nezisková organizace zaměřená na misiologii ve střední a východní Evropě, nazvaná Středoevropské centrum misijních studií.
Předchozí zmínky o některých odděleních léčebny nás přivádějí k dalšímu charakteristickému prvku v životě sboru, kterým je působení mezi pacienty Psychiatrické léčebny v Bohnicích a v bohnickém Domově důchodců. V areálu léčebny stojí kostel sv. Václava, ve kterém se konaly každou středu v půl čtvrté odpoledne bohoslužby s vysluhováním
sv. večeře Páně. Vykonával je nejčastěji Miloš Rejchrt, kterého zastoupili Jan Ratiborský a Miroslav Erdinger.
Druhým rokem pracuje v léčebně tým Spirituální péče, jehož členy jsou oba naši faráři. Podíleli se na skupinovém pastoračním sezení na oddělení závislostí, v doléčovacím pavilonu psychicky nemocných, prováděli pastorační péči na oddělení ochranné léčby, a na přání pacientů vykonávali individuální návštěvy na dalších odděleních. Miroslav Erdinger vykonával pravidelná pastorační setkání především na oddělení sexuálních deviací. Tato náročná setkání s pacienty mají svůj pevný řád a konala se pravidelně každý týden vždy ve čtvrtek a v pátek. Na každém ze zmiňovaných oddělení vykonali Miloš Rejchrt a Miroslav Erdinger podobných návštěv za uplynulý rok přibližně čtyřicet. Oba o své práci pravidelně informovali presbytery na schůzích staršovstva.
Působištěm Farního sboru je také Domov důchodců „Slunečnice“ v Bohnicích, kde v loňském roce bratr farář Erdinger vykonal desetkrát bohoslužby, při kterých pastorační pracovnice Eliška Erdingerová doprovázela zpěv na klavír. Třikrát se konal biblický program v odpolední Kavárničce, významná byla setkání na Zelený čtvrtek a v adventu, kde v programu pro celý domov účinkovaly také děti z Bratrské školy.
Dalším specifickým prvkem v kobyliském sboru je skutečnost, že poskytuje své prostory a morální oporu členům Občanského sdružení LOGOS, což jsou křesťané s homosexuální orientací. V minulosti si za to farní sbor vyslechl nebo přečetl nejednu výhradu i z našeho církevního prostředí, nicméně svůj postoj nikdy nezměnil. Po přijetí zákona o registrovaném partnerství se atmosféra ve společnosti změnila a členové společenství LOGOS se více než dříve integrují s většinovou populací, což se promítlo i do jeho činnosti v loňském roce. Schůzky byly méně časté a účastnilo se jich stále méně lidí. Nicméně scházeli se každou první neděli v měsíci odpoledne, tedy v den konání česko-korejské bohoslužby. Duchovní část setkání připravovali Miloš Rejchrt nebo v první polovině roku farář Tomáš Adámek, který na setkání jezdíval ze Vsetínska. Ve druhé části nedělního odpoledne pořádali členové sdružení besedy s hosty rozličných oborů a povolání.
Významnou součástí sborového života jsou biblické hodiny. Konaly se vždy ve středu ve dvě hodiny odpoledne, ale každou druhou středu v měsíci se střídaly s Kavárničkou. Toto odpolední posezení vedla pastorační pracovnice Eliška Erdingerová a mívalo volnější společenský program. Biblickou hodinu vedl převážně bratr farář Erdinger. Pevné místo v životě kobyliského sboru si získaly také biblické hodiny konané ve čtvrtek v půl sedmé večer, na které přicházelo v průměru dvacet účastníků. Rozhovory nad slovem Božím vedl farář Miloš Rejchrt, zástupně někdy také bratři Jan Hon a Miroslav Erdinger. První středu v měsíci, a navíc podle aktuální domluvy, se v půl desáté dopoledne pro maminky s malými dětmi konal klub Benjamin. S výjimkou svátků a školních prázdnin se biblické hodiny pro děti konaly v prvním půlroce v pátek ve čtyři hodiny odpoledne, od září pak po domluvě s rodiči byly v pondělí v půl třetí. Vedla je pastorační pracovnice Eliška Erdingerová.
Od vzniku pracoviště Střediska křesťanské pomoci Diakonie v Ďáblicích projevoval kobyliský sbor odpovědnost za jeho existenci. V prvních letech nového tisíciletí uplatňoval vliv na atmosféru střediska a na kvalitu práce pěti pečovatelek prostřednictvím dvou členek sboru. Po jejich odchodu do důchodu se tento vliv vytratil, nicméně nadále je na sboru a jeho představitelích, aby práce střediska neztratila svůj diakonický charakter. Kontakt s ďáblickým pracovištěm Diakonie probíhá jen prostřednictvím adventní promluvy bratra faráře Erdingera na každoročním hudebním odpoledni, což je podle našeho soudu málo, proto bychom měli najít novou formu kontaktu s tímto pracovištěm. Vloni se adventní setkání konalo 22. prosince v pět hodin odpoledne.
Jak všichni víme, areál U Jákobova žebříku obsahuje nejen vlastní kostel, kanceláře české a korejské části sboru, dva byty, kuchyňku s jídelnou, kotelnu, zahradu, garáže, ale také pokoje s devatenácti lůžky, sloužícími k ubytování hostů. Kapacita pokojů byla během roku využívána přibližně z jedné třetiny a rozbory zájmu o ubytování v Praze naznačují, že i přes snahu zaměstnanců sboru toto číslo výrazně nevzroste. Přesto je v zájmu farního sboru ubytování udržet a pokud možno rozvíjet. Získané prostředky spolu s výnosem z pronájmu našeho majetku na Klapkově ulici pomáhají nejen modernizovat vybavení, udržovat v dobrém stavu zařízení kostela a celého sborového domu, ale například také platit personální fond za oba naše faráře.
Z dosavadního znění zprávy o životě sboru vyplývá, že kobyliský sbor je živým organismem, ve kterém je praktický každý den v roce něco k řešení. Hlavní starost za chod tohoto organismu měli zaměstnanci sboru Josef Jeřábek, Olga Poláková, Eliška Erdingerová a Vlaďka Štorková, ale dost povinností a odpovědných rozhodnutí zbylo i na staršovstvo. Jak už jsme zmínili, staršovstvu vloni skončilo jeho volební období, proto bylo na sborovém shromáždění 11. dubna 2010 zvoleno staršovstvo nové. Scházelo se každé první pondělí v měsíci a na schůzích si udržovalo standardně velmi vysokou účast. Kromě aktuálních problémů se zabývalo také koncepčními náměty, například vybudováním parkoviště pro osobní automobily v zeleném pruhu před farou, nebo myšlenkou přístavby sborového domu podle plánů architektonické kanceláře Schaufler-Roskovec. Toto téma se cyklicky vrací, avšak v současné době jednak nemá staršovstvo představu, kde a jak sehnat peníze na stavbu, jednak ani po veřejné diskusi se spoluautorem projektu nepanuje ve staršovstvu shoda v názoru na to, zda sbor dostavbu v tomto rozsahu potřebuje.
Farní sbor pokračoval ve své účasti na projektu Adopce na dálku. Nadále podporoval Amose Kizzu z africké Ugandy a dívky Anithu D´Souza z oblasti Karnataka a Feminu Suzan z Tamil Nadu v Indii. Farní sbor U Jákobova žebříku je druhým rokem patronem Bratrské školy v Holešovicích. Miroslav Erdinger a Miloš Rejchrt připravili ve škole bohoslužby ke vstupu do nového školního roku, byli účastni kulturního vystoupení dětí, a naopak žáci školy vystoupili v bohnickém Domově důchodců.
Na půdě sboru působí Komunitní centrum U Jákobova žebříku, které přibližně jednou za měsíc spolu se staršovstvem organizovalo mezigenerační setkání určená nejen členům sboru, nýbrž i příchozím. O této oblasti hovoří samostatná zpráva Komunitního centra U Jákobova žebříku.
Ve všedních dnech se konaly v prostorách kostela kursy, přednášky a semináře, Základní škola U školské zahrady 4 zde vloni uspořádala divadelní představení.
V závěru výroční zprávy staršovstva se věnuj­me shrnutí postaveném na údajích ze sborové statistiky, kterou vede bratr Jan Polák.
Vloni se v kostele U Jákobova žebříku konalo celkem sedmapadesát služeb Božích, při kterých byla osmadvacetkrát vysluhována svatá večeře Páně. V roce 2010 v Kobylisích třiadvacetkrát kázal Miroslav Erdinger, pětadvacetkrát Miloš Rejchrt, třikrát Jong Sil Lee, dvakrát Jiří Hoblík, jednou Jan Mašát, Gerharg Frey-Reining­­haus, Martin Soběslavský a senior Roman Mazur. Vloni se uskutečnilo deset česko-korejských bohoslužeb. Po bohoslužbách, ať českých nebo korejských, se vžilo společné posezení v jídelně nebo přísálí kostela. Průměrná účast na bohoslužbách činí 76 účastníků, což je o sedm více než předloni. V loňském roce faráři U Jákobova žebříku pokřtili šestnáct dětí a dospělých, Čechů i Korejců. Během minulého roku jsme se také navždy rozloučili se sedmi členy sboru. Byli to Dagmar Mikulášová, Magda Řádová, Vojtěch Cífka, Josef Dubčák, Jiří Tomášek, Marie Jeřábková a Vlastimila Dittrichová.
Do sborového společenství přicházejí mladé rodiny se svými dětmi, které mívají během kázání vlastní bohoslužby. Vloni se dětské bohoslužby konaly čtyřicetkrát. Vedli je Hana Ratiborská, Jan Bouček, Jan Šotola a Eliška Erdingerová.
Při všech bohoslužbách souhrnně jsme vyznávali jedenatřicetkrát Apoštoské vyznání víry, devětkrát jsme zpívali vyznání Nicejsko-cařihradské, dvakrát píseň 605 začínající slovy My vyznáváme, a patnáctkrát byly bohoslužby bez Creda.
Za významný bohoslužebný prvek považujeme sborový zpěv, proto v úvodu bohoslužeb bývá zpívané Kyrie a Gloria a během přípravy ke
sv. večeři Páně zaznívá Sanctus a Agnus Dei. Vloni jsme při bohoslužbách zpívali celkem jednadvacet různých žalmů a sto šedesát tři písní, což je o pět žalmů a tři písně menší pestrost ve výběru písní, než předloni. Během celého roku doprovázel sborový zpěv spolehlivě a invenčně Jiří Polák. Od října vždy jednu neděli v měsíci zpěv doprovází Eliška Erdingerová. Velké zpívání na církevní i světská témata pro členy sboru a pro příchozí jsme uspořádali v červnu a v říjnu v rámci čtvrteční biblické hodiny.
Od května se ve čtvrtek v pět hodin odpoledne scházel pěvecký kroužek, který vedl dirigent Tomáš Najbrt. V lednu loňského roku se členové našeho sboru zúčastnili v rámci Světového týdne modliteb shromáždění v katolické farnosti sv. Terezie, kde výkladem slova Božího posloužil bratr farář Miloš Rejchrt.
V neděli 21. března jsme vykonali Výroční sborové shromáždění. Na Zelený čtvrtek 1. dubna večer bylo pašijové čtení se společnou večeří seder, večerní bohoslužby na Velký pátek byly přenášeny prostřednictvím Českého rozhlasu. Ve dnech 26. a 27. června byla skupina členů sboru na výletě v Bedřichově a na bohoslužbách v Jablonci nad Nisou. Ve dnech 24. až 26. září bylo přes 40 členů sboru na společném pobytu v Bělči, kam za námi na část soboty přijela početná výprava Korejců.
V říjnu se konala brigáda, jejíž účastníci začali uklízet stavební materiál uložený u plotu. V neděli 21. listopadu vykonali v našem sboru vizitaci bratr senior Roman Mazur a seniorátní kurátorka Zdena Skuhrová, do jejichž rukou složilo slib nově zvolené staršovstvo. Součástí bohoslužeb 19. prosince byla rodinná slavnost, na které se podílely děti, včetně těch nejmenších z klubu Benjamin. Na Štědrý den jsme se sešli k bohoslužbám ve 22.00 hodin. Se starým rokem jsme se společně rozloučili čtením biblických textů a zpěvem 31. prosince v šest hodin večer.
Nakonec poděkování těm, kdo každou neděli a před středeční Kavárničkou přiváželi vlastními automobily do shromáždění méně pohyblivé sestry a bratry, manželům Kefurtovým za květiny na stůl Páně, Janě Plevové za vedení sborové kartotéky a pomoc ve sborové kanceláři, Janu Boučkovi za Terasu, a spolu s Janem Polákem a Eliškou Erdingerovou za péči o naše webové stránky. A mnoha jiným, za veškerou nezištnou pomoc.

Staršovstvo Farního sboru U Jákobova žebříku


zpět ...
© 2005 archa.cz