0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Modlitba nad zvony 14. dubna 2001
Jákob byl docela mladý a už musel opustit rodný dům a utíká do neznámé ciziny. Za sebou nenechal jen matku, ale především otce, kterého obelhal, a bratra, kterého ošidil. Stal se uprchlíkem a štvancem. A tu se ocitá v noci na hranicích své rodné země. Před ním nejistota noci, samota a nepřátelský cizí svět. Tu udělá to, co mnozí před ním i po něm ve chvíli ohrožení. Zkouší nějaký kontakt na Boha. A pak má v noci sen. Spatří z nebe trčet žebřík, schody babylónského chrámu, a ten žebřík dosahuje k zemi. Po žebříku vystupují a sestupují boží poslové andělé. Nad ním stojí Hospodin a praví: Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na které ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. V tobě a tvém potomstvu dojdou požehnání všechny čeledi země. Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země.

Nese-li tento kostel jméno U Jákobova žebříku, má zaslíbení být místem pro lidi na cestě, na útěku, před závažným rozhodováním. Ale i pro národy, které se pod Božím zaslíbením smějí setkávat a nacházet u Boha naději na dobrou budoucnost. V tomto světě, zmítaném bolestí, vinami, rozpadem rodin, protkaném uprchlíky a lidmi na cestách po cizích krajinách, je místem odpočinutí a Božího zastání.

Také my, Češi a Korejci, ale i jiné národy a menšiny zde máme místo naděje. Když jsme nedávno spolu s Korejci postavili tuto zvonici a připravili na ni tyto dva zvony, už v této spolupráci, ve vzájemném respektu a lásce, můžeme spatřit, že staré zaslíbení se plní i při nás. Ale neplatí to jen pro nás. Společně Češi i Korejci chceme nabídnout toto místo všem, kdo sem přicházejí pro naději jakou i my máme.

Chci vyslovit poděkování těm, kteří přispěli na stavbu této vstupní části se zvonicí a na zvony. Byl to Česko-německý fond budoucnosti, Diakonie ČCE a Německa, pan Eun-Sup Hong a paní Kil-Ja Kim z Koreje a mnoho členů naší české i korejské farnosti. Vím i o darech sousedů, o povzbuzeních, která se nám dostávala a o jejich veliké ceně. Děkuji vám.

Ať je zvuk těchto zvonů blízký tlukotu vašeho srdce, ať vám přináší dobrou mysl a odvahu a znamení dobré budoucnosti pro vás a pro toto naše město. Větší zvon, s nižším tónem, je jakoby sestupujícím hlasem anděla. A nese jméno Anděl. Menší zvon, s vyšším tónem, je jakoby hlasem anděla vystupujícího. A nese jméno Anděl. Až budou znít oba zvony, je to pozvání k naději, jakou dal Hospodin, Bůh Abrahamův a Izákův Jákobovi a kvůli Jákobovu potomku Ježíšovi také všem, kdo hlas těchto zvonů – andělů uslyší.

Tvůrcem těchto zvonů je zvonařský mistr pan Rudolf Manoušek ze zvonařského rodu Manoušků, a jeho huť je nyní ve Zbraslavi. Zvláštní poděkování chci vyslovit paní Manouškové, která svou uměleckou odbornou péčí zvony s láskou vyzdobila. Oba zvony písmem hebrejským, řeckým, latinským, českým a korejským označila jejich jménem Anděl, což v moderní češtině znamená Posel.

Větší s hlubším tónem je laděn B1. Má průměr 852 mm a váží 336 kg. Menší s vyšším tónem je laděn D2, má průměr 655 mm a váží 176 kg. Zvony zazněly poprvé na neděli Quasimodo geniti a pak vždy bude znít jeden zvon o 9 hodině dopoledne, o šesté večer a před každou bohoslužbou budou znít oba zvony.


zpět ...
© 2005 archa.cz