0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Život farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 8-Kobylisích
„Ti, kteří přijali jeho, byli pokřtěni... vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se... Pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí upřímným srdcem... chválili Boha a Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse“ Sk.2

Tato slova z knihy Skutků apoštolských říkají vše podstatné o životě kobyliského sboru. Odtud vyrůstá vše další, co se ve sboru děje:
Evangelium Ježíše Krista je zvěstováno pěti faráři (dva čeští, dva korejští, jeden japonský). První neděli v měsíci jsou bohoslužby mezinárodní, společné. Účastní se jich se na nich jak Češi, tak Korejci i Japonci i příslušníci dalších národností. Kázání je překládáno tak, aby všichni rozuměli. V dalších nedělích se schází Češi, Korejci i Japonci k vlastní bohoslužbám. Všechny národnostní skupiny mají svá setkávání i v týdnu. V neděli během bohoslužeb mají také děti svoji nedělní školu resp. dětské bohoslužby.
Dospělí i děti všech zúčastněných národností jsou křtěny v rámci bohosolužeb jak mezinárodních, tak běžných nedělních. Obzvlášť při křtu silně vnímáme moc Ducha svatého, který přivádí jak rodiče malých dětí tak dospělé k vyznání Krista svým Pánem a přijetí křtu. O křest žádají nejen členové kobyliského sboru a nejen členové církve, kteří se křtem členy církve stávají. Křestní bohoslužby se mnohdy stávají bohoslužbami misijními.
O tom, že ti, kteří uvěřili v Ježíše Krista a byli v Krista pokřtěni, se spolu rádi setkávají, svědčí mnohá setkání v týdnu. Jednak biblické hodiny ve středu odpoledne a ve čtvrtek večer. Dále setkávání střední generace i mládeže, do které přichází především mladí lidé z jiných sborů a nacházejí zde společenství vrstevníků. Další radostnou skutečností je pěvecký kroužek, který má své zkoušky každý čtvrtek v podvečer a který občas slouží svým zpěvem při bohoslužbách.
V rámci práce občanského společenství Komunitní centrum U Jákobova žebříku má své schůzky ve sborovém domě Klub maminek s dětmi Benjamin a také Kavárnička nejen pro seniory. Jsou pořádány večery s hostem, kulturní večery a jiné. Také finanční dotace městské části pro takovou práci nejsou zanedbatelné. Na všechny akce přichází jak členové sboru, tak veřejnost. Přítomní se i takovouto formou mohou seznámit s životem sboru a zaslechnout radostné tóny evangelia.
Faráři sboru pracují v rámci svého farářského úvazku také v Psychiatrické léčebně v Bohnicích v nedávno vzniklé skupině „spi­rituální péče“, v bohnickém hospici, v Domově pro seniory Slunečnice i dalších domovech na teritoriu sboru. Rozvinula se také spolupráce s Bratrskou školou v Holešovicích. Děti z této školy vystupují v Domově pro seniory v Boh-nicích. Sbor má nad Bratrskou školou záštitu.
Svorné pobývání v chrámu ukazuje k touze po společenství, ve kterém je lámán chléb a přijímám kalich Páně. Obzvlášť při mezinárodních bohoslužbách si uvědomujeme, co znamená „řeč křesťanů“ a jak při ní není podstatná řeč daného národa. Češi, Korejci, Japonci, Slováci, Maďaři, lidé z Konga a dalších národů jedí chléb, lámaný z jednoho bochníku, pijí víno, nalévané do kalicha z jednoho džbánu. Vše završuje požehnání ve dvou řečech, při kterém se žehnající faráři drží za ruce.
Jednou z podob radostného a srdečného dělení se o jídlo mezinárodní bazar jídel. Vždy před první adventní nedělí ženy (jistě i muži) všech národů, které se v kostele setkávají, navaří, napečou a pak společně prodávají a nakupují a přichází také lidé, kteří žijí mimo sbor a církev, přichází s otevřeným srdcem, zvědavostí, vidí OTEVŘENO – to slovo ostatně vystihuje to podstatné, jak kobyliský sbor žije. Výsledkem je každoročně se zvyšující tržba, za kterou pak nakupujeme vánoční dárky pro pacienty tří pavilonů psychaitrické léčebny.
Návštěvy sester a bratří v nemocnicích, domovech pro seniory, hospicech, psychiatrické léčebně, v domácnostech, pomoc při zajišťování lékařské péče, dovoz na bohoslužby a odvoz domů, doprovázení na varhany, skupina hudebníků, to není jen práce farářů a pastorační poracovnice. To je také práce obětavého varhaníka, hudebníků a mnoha členů sboru, kteří ze své víry naplňují Kristův imperativ lásky.
Vše provázené každodenními přímluvnými modlitbami za nemocné, umírající, opuštěné a mnohé další ve složité životní situaci. A také děkovnými modlitbami za život a vše, co ho naplňuje, za radostné společenství sester a bratří ve sboru, za církev i svět ve kterém žije. A chvalami a zpěvem a radostným haleluja.
A Pán denně různými cestami přidává k našemu společenství ty, které povolává ke spáse. Díky mu a chvála za to.

Miroslav Erdinger, fará


zpět ...
© 2005 archa.cz